Potravinárska komora Slovenska – zhodnotenie roka 2023

Present, Product 22.02 2024

Potravinárske odvetvie si v uplynulých rokoch prešlo ťažkým obdobím, pričom v roku 2023 bola v rámci potravinárskeho odvetvia téma číslo jedna vysoká inflácia potravín a snahy na jej zmiernenie. V spoločnosti rezonovala téma potravinovej bezpečnosti a dostupnosti potravín, nielen fyzickej, ale aj cenovej. Toto stavia potravinárske odvetvie do úplne iného svetla z pohľadu dôležitosti a kľúčovej úlohy pre národné hospodárstvo.

Potravinári: spracovanie potravín si zaslúži rovnakú pozornosť a podporu ako prvovýroba

V roku 2024 očakávajú potravinári pretrvávajúce diskusie k inflácií potravín. Opatrenia sa však nedajú robiť bez dialógu s tými, ktorí sú nimi priamo dotknutí. Potravinárska komora Slovenska preto vyzýva na spoločné hľadanie riešení na systémovú podporu potravinárskeho odvetvia. Kľúčovým bude si uvedomiť, že disproporčná podpora poľnohospodárskej prvovýroby na úkor výrobcov potravín nám potravinovú bezpečnosť Slovenska nezabezpečí. Jej oslabenie sa prejavuje vysokým negatívnym saldom zahraničného obchodu s potravinami a nízkym podielom slovenských potravín na pultoch obchodov. Tak prvovýroba, ako aj spracovanie potravín sú samostatné, ale prepojené články potravinovej vertikály, ktoré si obe zaslúžia adekvátnu pozornosť a podporu.

PKS: Slovenskí potravinári opäť získali uznanie v inováciách a udržateľnosti

Potravinárska komora Slovenska úspešne ukončila 6. ročník súťaže o Cenu Potravinárskej Komory Slovenska (Cena PKS) na rok 2023. Tento ročník reflektoval neustále meniace sa spotrebiteľské trendy a dopyt po udržateľných riešeniach v potravinárskom odvetví. Napriek ťažkému obdobiu, ktoré výrazným spôsobom navýšilo vstupné náklady potravinárskym podnikom a ovplyvnilo spotrebiteľské správanie, priniesli potravinári pre svojich spotrebiteľov opäť zaujímavé inovácie. PKS okrem hodnotenia produktov udelila ocenenie aj za trvalú udržateľnosť.

PKS: Populistické opatrenia namiesto riešenia skutočných problémov

Potravinárska komora Slovenska vníma schválenie Potravinového semaforu, ktorý včera odsúhlasila Národná rada Slovenskej republiky, ako ďalšie populistické opatrenie namiesto riešenia skutočných problémov potravinárskych podnikov a systémových opatrení na podporu výroby potravín na Slovensku. PKS odmieta tvrdenie, že toto opatrenie pomôže slovenským potravinárom. Výsledné znenie zákona je navyše nejednoznačné a zmätočné, otázny je aj jeho súlad s právom Európskej únie.

Potravinárska komora Slovenska predstavuje strategické priority na rozvoj potravinárstva

Potravinárska komora predstavuje strategické priority na rozvoj výroby potravín na Slovensku. Vzhľadom na upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie, ktoré sa čoraz markantnejšie prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti slovenských potravinárov, nízkom podiele domácich potravín na pultoch v maloobchode a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami, navrhla PKS strategické priority v ôsmich kľúčových oblastiach. Tieto priority by si mali osvojiť budúce vlády a mali by ich aplikovať v prijímaných opareniach a príslušnej legislatíve.

Potravinári a obchodné reťazce chcú kultivovať obchodné vzťahy aj naďalej

Place, Present , 25.11 2019

V nadväznosti na oznámenie Európskej iniciatívy dodávateľského reťazca (European Supply Chain Initiative) o ukončení aktivít ku koncu roku 2019, týmto Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu ako členovia slovenskej Iniciatívy pre férový obchod vyjadrujú svoje rozhodnutie pokračovať v národnej iniciatíve. Dodávatelia aj odberatelia potravín majú záujem aj naďalej v Slovenskej republike podporovať samoreguláciu a kultivovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Obe zakladajúce združenia sú zároveň pripravené aktivity slovenskej Iniciatívy pre férový obchod ďalej rozvíjať.