Potravinárska komora Slovenska – zhodnotenie roka 2023

Present, Product 22.02 2024

Potravinárske odvetvie si v uplynulých rokoch prešlo ťažkým obdobím, pričom v roku 2023 bola v rámci potravinárskeho odvetvia téma číslo jedna vysoká inflácia potravín a snahy na jej zmiernenie. V spoločnosti rezonovala téma potravinovej bezpečnosti a dostupnosti potravín, nielen fyzickej, ale aj cenovej. Toto stavia potravinárske odvetvie do úplne iného svetla z pohľadu dôležitosti a kľúčovej úlohy pre národné hospodárstvo.

 

Mimoriadne zvýšenie nákladov na výrobu, ktoré zaznamenali všetci aktéri potravinovej vertikály po krízach spôsobených pandémiou COVID-19, energetickou krízou a vojenským konfliktom na Ukrajine, sa prejavilo v jednej z najvyšších inflácií cien potravín SR v rámci Európskej únie, ktorá na prelome rokov 2022 a 2023 atakovala hranicu tridsať percent. Táto situácia vyvolala sériu rokovaní o príčinách a možných riešeniach zmiernenia dopadov vysokých cien na spotrebiteľov. Orgány štátnej správy nakoniec nepristúpili k návrhu radikálnych riešení vo forme regulácie cien, ale zamerali sa na adresnú pomoc najzraniteľnejším skupinám. PKS v rámci rokovaní upozorňovala, že hlavné príčiny vysokých nákladoch sú spôsobené najmä okolnosťami mimo dosahu národnej vlády, avšak slabá konkurencieschopnosť slovenských potravinárov je dôsledkom dlhodobého nezáujmu vlád o podporu potravinárskeho odvetvia. V roku 2023 sme sa dočkali postupného zazmluvňovania projektov z výzvy na investície do potravinárskej výroby, vzhľadom na dlhý časový úsek od vypísania výzvy po realizáciu je otázne, koľko projektov bude reálne uskutočnených. Potravinári pozitívne vnímajú opatrenie na zmiernenie vysokej inflácie vo forme odpustenia platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Napriek snahe PKS sa opatrenie netýka všetkých potravinárskych odvetví, našou snahou však je, aby sa daná podpora stala jedným zo systémových opatrení na podporu potravinárskeho odvetvia. Záverom roka sme sa dočkali aj vypísania výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, avšak pre nízku alokáciu finančných prostriedkov to nebude významný nástroj podpory potravinárskych podnikov.

Rok 2023 bol volebným rokom, pričom potraviny a ich ceny sa stali témou číslo jedna v predvolebných politických kampaniach. PKS oceňuje demokratický priebeh volieb a od vlády, ktorá bola následne kreovaná, očakáva naplnenie predvolebných sľubov o zabezpečení cenovo dostupných kvalitných potravín. Boli sme však sklamaní z toho, že medzi prvé opatrenia vlády na konsolidáciu verejných financií patrí zvyšovanie spotrebných daní a zámer zaviesť daň zo sladených nealkoholických nápojov a to aj napriek varovaniu potravinárskych samospráv pred zavádzaním daní z potravín. Vítame však ponuku premiéra Slovenskej republiky na sociálny dialóg a sme pripravení predkladať v rámci verejných diskusií odborné názory a konštruktívne návrhy.

Za Potravinársku komoru Slovenska razantne odmietame prijímanie predpisov, ktoré znížia spotrebu potravín, môžu viesť k zvýšeniu cezhraničných nákupov, zhoršia podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.

V rámci svojej činnosti sa komora zameriava na viacero kľúčových oblastí. Okrem pripomienkovania právnych predpisov a účasti v odborných pracovných skupinách Potravinárska komora Slovenska aktívne participuje a podporuje rozvoj potravinového práva v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave vyučovaním predmetu Potravinové právo, ale aj organizovaním úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie Potravinové právo a seminárov pre zamestnancov potravinárskych podnikov.  Komora rozvíja aj projektové aktivity, najmä v oblasti podpory inovácií a propagácie potravinárskych výrobkov. Európska komisia v roku 2022 odsúhlasila Potravinárskej komore Slovenska (PKS) grant vo výške 800 tisíc EUR z programu Európskej únie na marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín. V spoločnom projekte so španielskymi asociáciami sa uchádzali v programe Sustainable EU s celkovým rozpočtom 1,5 milióna EUR o podporu propagácie výrobkov v rámci krajín Európskej únie. Projekt, ktorý sa začal v roku 2023, je zameraný na propagačné aktivity v sektore vína, pečiva či mliečnych výrobkov na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Nemecku. PKS rovnako podporuje rozvoj inovácií v potravinách formou oceňovania víťazov súťaže o cenu Potravinárskej komory Slovenska. Od roku 2011 uskutočňuje PKS exkluzívny prieskum vystavenia slovenských a privátnych výrobkov na pultoch v maloobchode, ktorý poskytuje veľmi dôležitý prehľad o konkurencieschopnosti slovenských výrobkov na pultoch v malooobchode na území Slovenskej republiky.

Zdroj: Potravinárska komora Slovenska