Inflácia v októbri v súlade s očakávaniami zrýchlila, najmä pod vplyvom cien potravín

Spomaľovanie inflácie v októbri v súlade s očakávaniami už ďalej nepokračovalo. Podľa údajov Štatistického úradu spotrebiteľské ceny v októbri vzrástli v priemere o 0,1%. Dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila po prvýkrát v priebehu tohto roka, a to z 1,4% na 1,6%. Dôvody októbrového zrýchlenia medziročnej inflácie je potrebné hľadať najmä v cenách potravín, len čiastočne aj v cenách pohonných hmôt. Naopak, dopytová inflácia sa ďalej spomaľovala, keď sa postupne zvoľňuje zdražovanie cien trhových služieb (pravdepodobne aj pod vplyvom uvoľnenia mzdových tlakov v ekonomike).

 

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v októbri v priemere vzrástli o 0,4%. Dlhodobý trend zmierňovania ich medziročného rastu sa tak zastavil a medziročná inflácia potravín sa v októbri opäť vrátili na trajektóriu rastu – zrýchlila sa z 0,1% na 1,0%. Celkové čísla inflácie potraviny v októbri navýšili o takmer 0,1 pb. a celkovú medziročnú infláciu zrýchlili o 0,15 pb., t.j. potraviny vysvetľovali podstatnú časť medzimesačnej inflácie i jej medziročného zrýchlenia. K rastu cien potravín v októbri prispeli najmä ceny zeleniny (4,5%), ktorých zdražovanie presiahlo aj rámce tradičnej sezóny, a tak sa dynamika ich medziročného poklesu zmiernila oproti septembru len na polovicu (z-9,6% na -4,8%). Významnejšie (o viac ako 1%) zdraženie zaznamenali v októbri aj ceny nealkoholických nápojov (minerálok a štiav o 2,1%) a pečiva a obilnín (1,4%). Naopak, ďalej zlacnelo mäso (-0,6%), či mlieko, syry a vajcia (-0,5%), ale najmä ovocie (-4,1%).

Eurové ceny ropy na svetových trhoch aj v októbri ďalej jemne klesali. Zlacňovanie cien pohonných hmôt na slovenských čerpacích staniciach však už ďalej nepokračovalo. Ich ceny v priemere v októbri vzrástli o 1,4% a dynamika ich medziročného poklesu sa tak zmiernila z -14,0% na -13,0%. Predpokladáme, že októbrové jemne zdraženie cien benzínov a nafty by mohlo mať len dočasne trvanie, dramatický pokles ich cien v nasledujúcich mesiacoch však takisto neočakávame.

Na rozdiel od cien potravín a palív, dopytová inflácia aj v októbri infláciu skôr zmierňovala. Index cien obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) a trhových služieb (bez imputovaného nájmu) – prepočet UniCredit Bank – v októbri síce v priemere vzrástol o 0,1%, dynamika jeho medziročného rastu sa však predsa len zmiernila z 2,3% na 2,2%. Dôvodom bol najmä spomaľujúci sa rast cien trhových služieb, pravdepodobne aj pod vplyvom uvoľňujúcich sa mzdových tlakov v ekonomike. Napriek tomu ceny trhových služieb stále patrili medzi najrýchlejšie rastúce položky spotrebného koša (v medziročnom porovnaní), keď oproti októbru minulého roka boli vyššie o 3,2% (v septembri o 3,4%, pričom na prelome rokov ich medziročný rast jemne presahoval 4%). Na druhej strane, ceny obchodovateľných tovarov sú v posledných mesiacoch relatívne stabilné a aj v októbri si udržali nezmenenú dynamiku medziročného rastu na úrovni 1,7%.

Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímaná inflácia meraná prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v októbri vzrástol o 0,1%, pričom dynamika jeho medziročného rastu sa zrýchlila z 1,5% na 1,9%. Naproti tomu, vnímanie inflácie spotrebiteľmi sa zmiernilo a aspoň čiastočne tak korigovalo pomerne významný rozdiel medzi vnímaním inflácie a jej skutočnou úrovňou, ktorý sa otvoril v predchádzajúcich mesiacoch. Spotrebitelia podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu v októbri vnímali spomalenie rastu cien z 4,7% na 4,4% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Ďalej sa zmierňovali aj inflačné očakávania spotrebiteľov, a to z 6,6% na 6,2% (prepočet zo salda odpovedí). Stále však ostávajú na relatívne vysokých úrovniach, čo by v čase oživenia dopytu mohlo stále podporovať prenos prípadných dopytových tlakov do inflácie.

Výhľad

Očakávame, že medziročná inflácia by sa mohla aj počas ostávajúcich mesiacoch tohto roka držať na úrovni blízko 1,5%. V úvode budúceho roka by sme však predsa len mohli pozorovať jej ďalšie spomalenie smerom k 1%, a to najmä v dôsledku mierneho zlacnenia niektorých regulovaných cien energií na bývanie (teplo, plyn), i vyprchania silného bázického efektu pri cenách elektriny (ktoré v januári tohto roka vzrástli až o 8,8% a toto zdražovanie sa v úvode budúceho rok takmer s istotou nezopakuje). Aj v budúcom roku by k zmierňovaniu inflácie mali prispievať slabnúce dopytové tlaky v ekonomike (vyplývajúce i z očakávaného pomalšieho rastu miezd), ktoré by mohli postupne tlačiť dopytovú infláciu smerom k úrovni 1-1,5%. Naopak, opačným smerom by malo pôsobiť postupné vyprchávanie efektu lacnej ropy, či postupný návrat cien potravín na trajektóriu rastu, ale aj zvýšenie daní z cigariet a tabaku. I vďaka tomu by medziročná inflácia mala zaznamenať svoje minimá okolo 1% už v úvode roka a smerom k záveru roka by sa pomaly mohla zotavovať naspäť smerom k úrovni 2%.

Autor: Ľubomír Koršňák, analytik, Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.