Maloobchodné tržby v decembri sklamali v dôsledku predsunutia vianočnej sezóny

Maloobchodné tržby v závere minulého roka sklamali. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenských obchodníkov v maloobchode v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 0,7% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z novembrových 5,4% len na 0,6%. Maloobchod v decembri zaknihoval najpomalší medziročný rast tržieb za posledného takmer 2,5 roka (od júla 2016) a nenadviazal už na pomerne pozitívne čísla z predchádzajúcich mesiacov.

 

V medziročnom porovnaní tržby ovplyvnil i efekt nižšieho počtu pracovných dní (o jeden), avšak gro decembrového spomalenia rastu tržieb pripisujeme najmä posunu v spotrebiteľskom správaní sa slovenských domácnosti. Predvianočné nákupy sa čoraz viac presúvajú od kamenných predajní do online sveta. Jedným z vedľajších efektov tohto trendu je i predsunutie vianočnej nákupnej sezóny, ktorá tak čoraz viac pozitívne ovplyvňuje novembrové (prípadne už i októbrové) tržby, zatiaľ čo jej pozitívny efekt na decembrové tržby sa zmierňuje. Predpokladáme, že negatívne správy prichádzajúce zo svetovej ekonomiky v decembri zatiaľ ešte nákupné správanie Slovákov zásadnejšie neovplyvňovali. Naznačuje to i pohľad na spotrebiteľskú dôveru, ktorá sa v decembri držala stále blízko svojich niekoľkoročných maxím a jej zhoršenie sme mohli vidieť až v úvode tohto roka.

Posun vianočného sezónneho efektu by mohol potvrdzovať aj pohľad na štruktúru maloobchodných tržieb v závere roka. Spomalenie dynamiky medziročného rastu zaznamenal najmä nepotravinový segment, zatiaľ čo tržby v potravinovom segmente v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli (po zohľadnení sezóny) a dynamika medziročného poklesu sa tu zmiernila už len na -0,4% (najmiernejší medziročný pokles v potravinovom segmente v minulom roku). Predsunutie vianočných tržieb v potravinovom segmente je málo pravdepodobné a dobrá kondícia slovenských domácnosti sa tak podpísala (na rozdiel od nepotravinového segmentu) na priaznivých „vianočných“ tržbách v tomto segmente práve v decembri. V závere roka si pritom polepšili najmä veľké obchodné reťazce (t.j. podsegment maloobchodu v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín) – tržby tu medzimesačne vzrástli o 0,6% (sezónne očistené) a dynamika medziročného poklesu sa tak zmiernila z -2,5% na -1,0%. Naopak, dynamika medziročného rastu v menšom, avšak čoraz populárnejšom, podsegmente maloobchodu v špecializovaných predajniach potravín sa spomalila z 11,8% na 8,9%).

Slabšie čísla v decembri vykázali všetky podsegemnty nepotravinového segmentu. Dvojcifernú dynamiku medziročného rastu si pripísali už len internetové obchody, aj tu sme však mohli pozorovať výrazne spomalenie dynamiky rastu z 20,8% v novembri na 11,6% v decembri. Naďalej pokračoval pokles tržieb najmä v špecializovaných predajniach s výpočtovou technikou (-20,0%), kde sa efekt presunu tržieb do online sveta prejavuje najvýznamnejšie. Tržby však v decembri významne klesali aj v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť (-9,3%), kam sa radia aj rôzne domáce spotrebiče (takisto zápasiace so silnejúcou konkurenciou internetových obchodov). Medziročne slabšie tržby však vykázali aj slovenské trhy (-9,5%). Efekt populárnych vianočných trhov bol tento rok opäť miernejší ako pred rokom. Tento trend pritom pozorujeme už druhý rok v rade.

Slabšie čísla v závere roka zaznamenali aj obchodníci mimo tradičného maloobchodu. Predaje nových áut sa v decembri významnejšie prepadli, tržby z predaja a údržby áut sa tak medziročne znížili o -5,9%, v novembri pritom rástli o 4,9%. Rast tržieb sa spomalil aj v slovenskom turistickom ruchu – ubytovacie i stravovacie zariadenia si medziročne polepšili len o niečo málo viac ako 1%, ešte v novembri sa medziročný rast tržieb v týchto segmentoch pohyboval na úrovni okolo 3-4%.

V úhrne sa tak tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, ubytovacích a stravovacích zariadeniach (prepočet UniCredit Bank) v decembri znížili až o 1,0% (prepočet UniCredit Bank), pričom v medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu prepadla do mierneho mínusu – o -0,9%. A slabšie decembrové čísla však nemenia nič na fakte, že spotreba domácnosti ostávala relatívne silná aj v závere roka. Slabšie decembrové čísla sa totiž pravdepodobne z veľkej časti dajú pripísať predsunutej vianočnej sezóne. V úhrne v štvrtom štvrťroku minulého roka sa tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, ubytovacích a stravovacích zariadeniach (prepočet UniCredit Bank) v priemere zvýšili o 0,2% (oproti predchádzajúcemu kvartálu), pričom dynamika ich medziročného rastu sa len mierne spomalila z 3,9% na 3,0%. S napĺňajúcou sa expanzívnou fázou ekonomického cyklu pozorujeme prirodzené spomaľovanie dynamiky medziročného rastu i v oblasti tržieb. Spotreba domácnosti však naďalej ostávala aj v závere minulého roka významnou zložkou ekonomického rastu na Slovensku. Čísla tržieb za štvrtý kvartál sú viac menej v súlade s našimi očakávaniami a predstavujú neutrálne riziko pre náš pôvodný odhad HDP v závere roka (4,4%).

Výhľad

Spotrebiteľská nálada sa už v januári výraznejšie prepadla a zosunula sa na viac ako 2-ročné minimum. Spotrebitelia pravdepodobne v úvode roka začínali čoraz častejšie vnímať negatívne správy prichádzajúce zo svetovej ekonomiky, spotrebiteľskú náladu však mohla nahlodávať aj vyššia očakávaná inflácia v dôsledku nového odvodu uvaleného na obchodné reťazce. Zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada môže začať pozvoľna nahlodávať aj tržby obchodníkov. Napriek stále silným fundamentom prichádzajúcim z trhu práce (rekordne nízka nezamestnanosť, dynamicky rastúce mzdy podporené 10% zvýšením miezd vo verejnom sektore) by sa tak dynamika rastu tržieb v priebehu tohto roka mohla i výraznejšie spomaliť, ojedinele v niektorých mesiacoch nie je možné vylúčiť ani mierny medziročný pokles tržieb, najmä v druhej polovici roka.

Zdroj: UniCredit