Tržby maloobchodu v úvode roka klesajú, pod vplyvom nižších reálnych príjmov domácnosti

Domáca spotreba meraná maloobchodnými tržbami v úvode roka v súlade s predpokladmi slabne. V spotrebnom správaní domácnosti sa začínajú čoraz citeľnejšie prejavovať negatívne efekty vysokej inflácie (a klesajúcich reálnych príjmov domácnosti). Mierne prekvapivým je zloženie poklesu, ktorý ťahá predovšetkým zvyčajne stabilnejší predaj potravín. Vysvetlením tohto relatívne netypického javu by mohla byť štruktúra inflácie, ktorú ťahajú nahor práve potraviny. To negatívne zasahuje najmä nízkopríjmové domácnosti, ktoré sú tak nútená upravovať aj spotrebu základných položiek spotrebného koša, akými potraviny bezpochyby sú. Nemusí sa pritom jednať len o priame zníženie spotreby, ale aj o preskupenie nákupov potravín smerom k lacnejším (a zvyčajne menej kvalitným) alternatívam.

 

 

Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (v stálych cenách) vo februári znížili o 0,6% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní tak obnovili pokles, keď v porovnaní s februárom predchádzajúceho boli nižšie o 2,5%. Celkový medziročný pokles tržieb pritom skresľuje (zmierňuje) metodická zmena, ktorú Štatistický úrad uskutočnil v januári a na základe ktorej rozšíril počet subjektov v predaji pohonných hmôt zaradených do maloobchodu. Výsledkom tejto metodickej zmeny je viac ako 40% (technický) medziročný nárast tržieb v predaji pohonných hmôt. Po očistení o tento efekt by sa mohol medziročný pokles celkových tržieb (podľa našich prepočtov) pohybovať na úrovni okolo 5%.

Na rozdiel od maloobchodu, tržby v hoteloch a reštauráciách vo februári rástli. Ich nárast mal však prevažne len technický charakter a bol len prirodzenou korekciou extrémne slabého januára, ktorého čísla ovplyvnil rekordne teplý prelom rokov. Tržby hotelov medzimesačne vzrástli o 9,1% (sezónne očistené), avšak vrátili sa tak len približne na decembrovú úroveň. Naproti tomu, februárová korekcia v reštauráciách bola výrazne miernejšia, s nárastom tržieb len o 0,7%. Tržby stravovacích zariadení tak za koncom minulého roka zaostávali stále o 6-7% a len potvrdzovali, že na rozdiel od hotelov ich vysoká inflácia zasahuje oveľa silnejšie. Predpokladáme, že dlhodobý pokles tržieb reštaurácií, ktorý trvá už niekoľko mesiacov, ovplyvňujú skôr nižšie tržby „menučkových“ reštaurácií ako tržby reštaurácií „v turistickom ruchu“. Napriek tomu, v medziročnom porovnaní boli tržby reštaurácií vyššie o 23,8%, avšak stále najmä v dôsledku extrémne nízkej porovnávacej bázy – minulý rok vo februári tržby reštaurácií stále ešte ovplyvňovali pandemické opatrenia. Lepší obrázok o skutočnej úrovni tržieb tak poskytuje porovnanie s obdobím spred pandémie – v porovnaní s februárom 2020 boli tržby stravovacích zariadení nižšie až o 16,3%. Podobne, tržby hotelov medziročne narástli o viac ako 70%, v porovnaní s februárom 2020 (posledným mesiacom pred pandémiou) však boli vyššie „len“ o 4,4%.

Vyššie tržby vo februári zaznamenal aj predaj a oprava áut. Tržby v tomto segmente v porovnaní s januárom vzrástli o 1,0% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa však jemne spomalila z 20,6% na 18,7%, predovšetkým v dôsledku výraznejšieho spomalenia medziročného rastu tržieb v oprave áut (z 18,6% na 7,9%), zatiaľ čo medziročný rast tržieb zo samotného predaja áut vo februári zrýchlil z 23,3% na 23,8%. V porovnaní s februárom 2020 boli tržby v predaji a oprave áut vyššie o 11,2% (v samotnom predaji áut o 13,9%) Naďalej pritom platí, že tržby v predaji áut stále určuje najmä ich ponuka, čo zvyšuje aj ich volatilitu.

Výhľad

Spotreba aj v nasledujúcich mesiacoch bude narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie. Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti a odznení vianočného efektu (vyššia motivácia siahať na úspory) očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku.

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky