Pri regulácii dodávok energií by mal byť zohľadnený zodpovedný prístup a strategické potreby

Present, Product 09.09 2022

 

Značkoví výrobcovia nielen na Slovensku považujú tému znižovania energetickej náročnosti výroby za mimoriadne dôležitú. Do tejto oblasti v uplynulých desiatich rokoch investovali zásadné objemy svojich prostriedkov. Motiváciou je tak zodpovedný prístup k zdrojom ako takým, ako aj schopnosť udržania konkurencieschopnosti. Význam týchto investícií nabral na význame v období neistoty stability a cien dodávok energií.

 

„Plne rozumieme národným ako aj európskym výzvam na zníženie spotreby energií. Značkoví výrobcovia sa správajú voči svojim zdrojom ako dobrí hospodári a preto sami dlhodobo vyhľadávajú možnosti zvyšovania efektívnosti,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky, Martin Mittner.

Značkoví výrobcovia poukazujú na to, že napriek zvyšovaniu efektívnosti spotreby reálne niektoré spoločnosti vykazujú za uplynulé roky rast odberu elektrickej energie alebo zemného plynu. Tieto nárasty však znamenajú rozšírenie produkcie vyvolanej dopytom na Slovensku ako aj vo všeobecnosti na jednotnom trhu Európskej únie.

„Evidujeme iniciatívu zahrnúť niektoré segmenty potravinárstva medzi chránených odberateľov. Považujeme za potrebné, aby medzi nich boli zaradení aj producenti potravín na rastlinnej báze a výrobcovia obalov na potraviny,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Zástupcovia značkových výrobcov vyzývajú zodpovedných, aby vyvinuli maximálne úsilie na zastavenie neprimeraného rastu cien energií, ktoré môže ohroziť podnikanie na Slovensku ako aj zásobovanie potravinami pre obyvateľov.

„Je potrebné, aby štát viedol dialóg s priemyslom a dodržiaval princípy zodpovedného spravovania. Pre udržateľné podnikanie je preto nevhodné, aby v takto vypätých časoch rozhodoval parlament o takmer stovke návrhov poslancov, ktoré neriešia skutočné problémy Slovenskej republiky a ktoré boli pripravené bez zohľadnenia možných dopadov nielen podnikateľského prostredia ale aj samotných občanov Slovenska,“ dopĺňa výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

 

 

Príklady realizovaných investícií značkových výrobcov na zníženie spotreby energií

1.      Výrobná potravinárska spoločnosť v Bratislavskom kraji

Investície za roky 2009-2021: 350.000 EUR

Investície do tepelného čerpadla, LED svetiel, výmeny parných radiátorov za teplovodné, zmena ohrevu a využitie odpadového tepla z výroby

Zníženie spotreby zemného plynu o viac ako 75%

 

2.      Výrobná potravinárska spoločnosť v Trnavskom kraji

Výška investície: neuvedená

Investície do novej plynovej kotolne a nastavenie rekuperácie energie zo spalín (2016), výmena pasterizačného zariadenia

Zníženie spotreby zemného plynu za uplynulých 10 rokov o 45% a zníženie spotreby elektrickej energie o 50%

 

3.      Výrobná potravinárska spoločnosť v Trenčianskom kraji

Výška investície: neuvedená

Prechod na čisto LED svietenie (aktuálne na 90%), zateplenie budov a príprava investície do tepelných čerpadiel

Zníženie spotreby elektrickej energie a plynu v porovnaní s rokom 2018 o 28%

Zdroj: SZZV, Ilustračné foto: PublicDomainPictures z Pixabay.com