Inflácia v apríli bez prekvapení, k jej zrýchleniu prispel silný bázicky efekt pri cenách ropy

Spotrebiteľská inflácia i v apríli v súlade s očakávaniami ďalej zrýchľovala. Podľa údajov Štatistického úradu sa spotrebiteľské ceny na Slovensku v apríli v priemere zvýšili o 0,2% a dynamika ich medziročného rastu tak zrýchlila z 1,4% na 1,6%. Pod aprílové zrýchlenie medziročnej inflácie sa podpísali takmer výlučne len ceny pohonných hmôt, kde sa prejavoval najmä silný bázický efekt (vyprchanie efektu minuloročného aprílové pandemického zníženia cien ropy na svetových trhoch). Naopak, medziročný pokles cien potravín sa i v apríli ešte jemne prehĺbil, opäť sa spomalila aj dopytová inflácia, najmä v dôsledku spomalenia rastu cien trhových služieb, kde sa pravdepodobne prejavuje nižší mzdový tlak v ekonomike.

 

 

Zotavovanie cien ropy na svetových trhoch sa zastavilo a ropa dokonca v apríli priniesla jemnú korekciu rastu jej ceny z predchádzajúcich mesiacoch. V dôsledku tradičného oneskorenia medzi cenou ropy a cenou pohonných hmôt však v cenách na Slovensku ešte i v apríli stále doznievalo marcové zdraženie cien ropy a aprílová jemná korekcia cien ropy by sa na cenách na Slovensku mala prejaviť až v máji. Dynamika (medzimesačného) zdražovania pohonných hmôt sa však v apríli predsa len výraznejšie spomalila, keď v porovnaní s marcom v priemere zdraželi o 0,9%. V medziročnom porovnaní však už podľa očakávaní úradoval silný bázicky efekt z minulého roka. Vyprchanie efektu minuloročného zlacnenia ropy a pohonných hmôt tak malo za následok dramatické zrýchlenie medziročného rastu ich cien – v apríli z 8,7% až na 19,5%, ešte vo februári pritom boli ceny pohonných hmôt medziročne nižšie o 1,3%. Aprílovú medziročnú infláciu tak ceny pohonných hmôt zrýchlili o takmer 0,3 pb., t.j. bez zrýchlenia medziročného rastu cien pohonných hmôt by v apríli nezrýchlila ani celková inflácia. Ostatné zložky spotrebného koša totiž vykazovali prevažne stagnujúce alebo dokonca spomaľujúce dynamiky medziročného rastu cien.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov síce v apríli v priemere vzrástli o 0,5%, a to nielen v dôsledku tradičnej sezóny (ktorá zvyčajne nastupuje najmä v máji), dynamika ich medziročného poklesu sa však napriek tomu jemne prehĺbila z -0,9% na -1,1%. Silnejší ako zvyčajný sezónny rast cien v apríli zaznamenali najmä ceny mlieka, syrov a vajec, ale aj olejov a tukov (masla), mäsa, či ovocia, vo väčšine prípadov však pomalší ako v rovnakom období minulého roka. Napriek tomu, najrýchlejšie v apríli zdražovali ceny zeleniny, kde je jarné zdražovanie pred nástupom novej sezóny bežné a tento rok bolo dokonca miernejšie ako zvyčajne. V medziročnom porovnaní sa tak pokles cien zeleniny prehĺbil, podobne aj ovocia. Medziročne nižšie cenovky ukazovalo v apríli aj mäso, kde sa však už dynamika medziročného poklesu cien predsa len zmierňovala. Ceny ostatných potravín sa nachádzali blízko minuloročnej úrovne (odchýlka +/- 0,5%), silnejší medziročný rast cien zaznamenali na Slovensku stále len marginálne ryby (3,0%). Ceny domácich agrokomodít však naznačujú, že zlacňovanie cien potravín by sa už mohlo pomaly blížiť ku svojmu koncu. Silný bázický efekt v máji síce ešte môže dočasne zvýrazniť medziročný pokles cien potravín, v ďalších mesiacoch by sa však už ich medziročný pokles mal rýchlo zmierňovať a postupne by potraviny mali obnoviť aj mierny medziročný rast cien.

K zrýchľovaniu inflácie v máji neprispievala ani dopytová inflácia, skôr naopak. Ceny trhových služieb a obchodovateľných tovarov (prepočet UniCredit Bank) ostali v apríli v priemere nezmenené, čo znamenalo spomalenie dynamiky ich medziročného rastu z 2,1% na 2,0%. K spomaleniu dopytovej inflácie prispeli podľa očakávaní najmä ceny trhových služieb, kde sa postupne premietajú (priamo i nepriamo) nižšie mzdové tlaky v ekonomike. Dynamika ich medziročného rastu v apríli spomalila z 3,2% na 2,9%. Naopak, ceny obchodovateľných tovarov si v posledných mesiacoch držali relatívne stabilný medziročný rast jemne nad hranicou 1,5% – v apríli sa dynamika ich medziročného rastu nezmenila a ostala na úrovni 1,6%. Riziká z narušených dodávateľských reťazcov, či rastúcich cien energií a komodít na svetových trhoch, ktoré sa pri postupnom popandemickom oživení môžu prejaviť i na zvýšení inflačných tlakov pri cenách tovarov, sa však v poslednom období zvýrazňujú.

Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímaná inflácia meraná prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v apríli vzrástol o 0,2% a v medziročnom porovnaní sa dynamika jeho medziročného rastu zrýchlila z 0,4% na 0,9%. Vnímanie inflácie spotrebiteľmi podľa Spotrebiteľského barometra Štatistického úradu sa však predsa len zmiernilo, a to z 3,6% na 3,5% (prepočet UniCredit Bank zo saldá odpovedí). Rovnakým smerom sa hýbali aj inflačné očakávania, ktoré sa v apríli zmiernili z 6,6% na 6,2%. Vnímanie inflácie i inflačné očakávania však i naďalej ostávajú ukotvené na pomerne vysokých úrovniach, čo by v čase oživenia dopytu (po odznení pandémie) mohlo stále podporovať prenos prípadných ponukových (narušené globálne dodávateľské reťazce) i dopytových tlakov do inflácie.

 

Výhľad

V máji by sa zrýchľovanie medziročnej inflácie mohlo dočasne zastaviť, keď na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov už na ceny nebude pôsobiť až tak silný bázicky efekt plynúci z cien ropy. Trend mierneho zrýchľovania inflácie by však mal ďalej pokračovať aj počas leta a medziročný rast cien na Slovensku by sa mal postupne zrýchliť k úrovni 2%, resp. jemne nad túto úroveň. Prispieť by k tomu malo najmä obnovenie jemného medziročného rastu cien potravín. Dopytové tlaky v ekonomike by mali ostávať naďalej tlmené, keď časť reštrikcií, ktoré brzdia spotrebný dopyt domácností, najskôr pretrvá v nejakej obmedzenej forme aj po zbytok roka. Pomalší rast miezd by sa mal naďalej prejavovať najmä na cenách služieb, hoci dočasné zdraženie cien niektorých služieb (pod vplyvom nárazového dopytu – napríklad ceny kaderníkov, kozmetiky a podobne) po uvoľnení opatrení sa úplne vylúčiť nedá. Na druhej strane, ceny tovarov (i v prípade len pozvoľného zobúdzania sa spotrebného dopytu) budú pravdepodobne čeliť čoraz väčšiemu tlaku z ponukovej strany – vyššie náklady predajcov na hygienické opatrenia, rastúce ceny energií i dopravy, či narušenie niektorých globálnych dodávateľských reťazcov. Inflačné riziká našej prognózy sú tak aktuálne vychýlené mierne smerom nahor.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky