Analýza: Ziskovosť firiem a sektorov v potravinovej vertikále

Ministerstvo financií SR zverejnilo analýzu s návzom "Analýza cenového vývoja základných druhov potravín 2/2023". Okrem iného sa v nej uvádza, že mimoriadnu situáciu na trhu s potravinami posudzovali aj optikou analýzy ziskov na úrovni jednotlivých sektorov a firiem. Ak bol rast cien výstupných produktov neprimeraný rastu vstupných nákladov firiem, prejaví sa to na vyššej ziskovosti firiem vo výkazoch ziskov a strát. Odhady ziskových prirážok na kvartálnej báze a sektorovej úrovni poskytla NBS, údaje za jednotlivé firmy na ročnej báze sú z databázy Finstat. Pre rozklad rastu cien podľa príspevkov jednotlivých nákladových faktorov a zisku boli použité údaje zo ŠÚSR a FIGARO tabuliek.