Analýza: Ziskovosť firiem a sektorov v potravinovej vertikále

Ministerstvo financií SR zverejnilo analýzu s názvom “Analýza cenového vývoja základných druhov potravín 2/2023”. Mimoriadnu situáciu na trhu s potravinami posudzovali aj optikou analýzy ziskov na úrovni jednotlivých sektorov a firiem. Ak bol rast cien výstupných produktov neprimeraný rastu vstupných nákladov firiem, prejaví sa to na vyššej ziskovosti firiem vo výkazoch ziskov a strát. Odhady ziskových prirážok na kvartálnej báze a sektorovej úrovni poskytla NBS, údaje za jednotlivé firmy na ročnej báze sú z databázy Finstat. Pre rozklad rastu cien podľa príspevkov jednotlivých nákladových faktorov a zisku boli použité údaje zo ŠÚSR a FIGARO tabuliek.

 

Podľa odhadov NBS ziskové prirážky v potravinovej vertikále začali rásť ešte v roku 2021 a kým v sektore obchodu s potravinami už klesli, v sektore výroby potravín a nápojov boli v druhom štvrťroku 2023 stále výrazne nad priemerom. Kým priemerná ziskovosť v sektore výroby potravín dosahovala pred rokom 2021 približne 1,2 bodu, aktuálne dosahuje 1,4 bodu (hodnota 1,4 bodu znamená, že ak zvýšenie objemu produkcie vedie k nárastu nákladov o 1 euro, tržby v odvetví stúpajú o 1,40 eurá). V sektore obchodu, resp. predaja potravín dosahovala ziskovosť pred rokom 2021 asi 1,05 bodu. Následne tiež vzrástla a klesla na aktuálnych 1,2 bodu. To je síce najmenej od roku 2021, avšak stále mierne nad priemerom z rokov 2015 až 2020.

Rast cien potravín v priebehu tohto roka umožnil výrazný rast ziskov producentov, veľkoobchodu a maloobchodu. Spotrebiteľské ceny potravín rastú výraznejšie, než ceny vstupov (vrátane miezd) v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a obchode. Napriek vysokému podielu spotreby potravín z dovozu (až 44 %)1 , rástli dovozné ceny potravín výrazne pomalším tempom ako tie z domácej produkcie. Odhadujeme, že drahšími nákladovými vstupmi a dovezenou infláciou je možné v prvej polovici roku 2023 vysvetliť len zhruba polovicu medziročnej potravinovej inflácie. Nevysvetlený rozdiel prisudzujeme nárastu nominálnych hrubých ziskov v potravinovej vertikále. Odhadujeme ak by zisk firmám rástol rovnako rýchlo ako mzdy zamestnancom, potravinová inflácia by bola v prvom polroku nižšia až o 9,3 p.b. a dosiahla by medziročný rast okolo 12,8 %.

Podľa účtovných závierok rástla ziskovosť tým viac, čím nižšie vo vertikále firma operovala. Najviac sa z pohľadu ziskovosti darilo poľnohospodárstvu, potom potravinárstvu a následne maloobchodu. To naznačuje, že svetový šok cien potravín navýšil najprv zisky v prvovýrobe a odtiaľ sa prelieval ďalej do výrobných a nakoniec do spotrebiteľských cien. V poľnohospodárstve pomer ziskov pred zdanením na celkových výnosoch v minulom roku stúpol na 8,9 %. To predstavuje 60% nárast oproti roku 2021 a vyše 200 % nárast oproti  redkrízovému roku 2019. Zisky dynamicky rástli najmä v odvetví pestovania obilnín, ale aj v chove hospodárskych zvierat. Predpokladáme, že poľnohospodárom sa darilo najmä kvôli vysokým burzovým svetovým cenám poľnohospodárskych komodít, ktoré stúpli výraznejšie ako náklady na ich produkciu.

V celom odvetví výroby potravín bol v roku 2022 pomer ziskov k výnosom nižší, na úrovni 3 % a oproti roku 2021 sa tento pomer nezvýšil. Výraznejší nárast sme zaznamenali vo výrobe mlynských výrobkov, kde spadá napr. produkcia múky. Väčšie zisky na jedno euro výnosov generuje výroba ostatných potravinárskych výrobkov, kde spadajú rôzne vysoko spracované potravinárske produkty. Medziročný pokles v sledovanom ukazovateli sme sledovali pri mliekarenskej výrobe, spracovaní mäsa, pekárenskej výrobe ale aj pri výrobe olejov. Oproti poľnohospodárstvu, dosahuje potravinárska výroba výrazne nižší podiel ziskov na výnosoch.

V maloobchode v roku 2022 generovaný zisk z jedného eura výnosov mierne poklesol, avšak stúpol už v roku 2021. Rok 2021 však bol v znamení prísnych reštrikčných opatrení, kedy boli služby obmedzené, čo prirodzene viedlo k zmene spotrebiteľského správania smerom k väčším nákupom v maloobchode. V porovnaní s predkrízovými rokmi 2018 a 2019 v celom odvetví maloobchodu stúpol pomer ziskov a výnosov zhruba o 30 %. Dáta z účtovných závierok za rok 2022 naznačujú, že minuloročná potravinová inflácia bola do veľkej miery hnaná najmä zvýšenými cenami u prvovýrobcov, ktoré sa cez dodávateľský reťazec preniesli až do konečných spotrebiteľských cien. Údaje za rok 2023 nemá MFSR k dispozícií.

Zdroj: MFSR

Ilustračné foto: Pexels / Pixabay.com