Zahraničný obchod sa v júli preklopil do ľahkého prebytku už aj na ročnej báze

Flash news 10.09 2023

V úvode letnej dovolenkovej sezóny sa mesačný prebytok zahraničného obchodu v súlade s očakávaniami zmiernil. V dôsledku nerovnomerného rozloženia celozávodných dovoleniek ale poskytnú komplexnejší obrázok o vývoji ekonomiky až údaje doplnené aj o augustové čísla. Z prvých júlových čísel by sa mohlo zdať, že tento rok sa celozávodné dovolenky mohli posunúť viac smerom k augustu. Ako realisticky sa však nedá vylúčiť ani scenár, že júlový pokles exportov už mohol byť dôsledkom spomalenia externého dopytu a slabého rastu (resp. poklesu) najväčšieho obchodného partnera Slovenska – Nemecka.

 

Zásadnejšie zlepšenie by sme v takomto prípade nevideli ani v auguste. Tento scenár pritom momentálne považujeme za pravdepodobnejšie vysvetlenie slabších júlových čísel zahraničného obchodu. Nižšie vývozy (a produkcia) priemyslu sa čiastočne prejavili aj na nižších dovozoch. Medzimesačný pokles dovozov však na druhej strane čiastočne tlmili rastúce ceny ropy. I napriek tomu však dovozy palív a mazív na Slovensko ďalej klesali, čo nepriamo implikuje pokles ich reálnych (objemových) dovozov.

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v júli prevýšil objem dovozov o 366 mil. EUR. Štatistický úrad však zároveň na základe spresnených čísel pomerne významne revidoval čísla zahraničného obchodu v prvej polovici tohto roka i v minulom roku. Prebytok zahraničného obchodu v úvode tohto roka znížil o 254 mil. EUR, deficit zahraničného obchodu v minulom roku zvýraznil o 216 mil. EUR (z 4,1% na 4,3% HDP). Napriek tomu na 12-mesačnej kumulovanej báze už Slovensko v júli nevykazovalo deficitnú bilanciu zahraničného obchodu, ale naopak nepatrný prebytok. 12-mesačná bilancia sa zmiernila z revidovaných -0,5% HDP v júni na 0,0% HDP v júli. Dôvody výrazného zlepšenia bilancie zahraničného obchodu v posledných mesiacoch (tento trend sa naštartoval už v úvode roka) je potrebné hľadať v cenových vplyvoch na dovozoch (korekcia cien energií) i v reštarte kľúčového exportného odvetvia domáceho priemyslu, výroby áut.

Objem vývozov sa v júli znížil o 1,1% (sezónne očistené). Dynamika medziročného rastu vývozov sa tak zmiernila z 9,6% na 4,6%. Pod nižšie júlové vývozy sa podpísala predovšetkým ich kľúčová kategória – vývozy strojov a prepravných zariadení. Objem vývozov sa tu v porovnaní s júnom podľa našich prepočtov znížil až o 5,0% (sezónne očistené), pričom dynamika medziročného rastu sa spomalila z 20,8% na 13,2%. Vývozy však medzimesačne (a zvyčajne aj medziročne) klesali aj vo väčšine ostatných vývozných kategórií. Výnimkou boli opäť (podobne ako v júni) vývozy palív a mazív, ktoré pokračovali v pomerne dynamickom dvojcifernom medzimesačnom raste. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však boli stále nižšie o 15,4%, a to v dôsledku cenových vplyvov (stále nižšia cena ropy ako v rovnakom období minulého roka) i nižších reálnych vývozov v dôsledku sankcií na ruskú ropu a produkty z nej vyrobené, ktoré na základe výnimky môžeme tento rok vyvážať už len do Česka a Maďarska.

Nižšie vývozy sa prejavili aj na nižších nárokoch priemyslu na dovoz materiálu do výroby. Objem dovozov sa v júli znížil o 0,5% a jeho medziročný pokles sa prehĺbil z -0,2% na -2,4%. Kým v medzimesačnom porovnaní ceny ropy pokles dovozov skôr zmierňovali, v medziročnom porovnaní boli nižšie ceny energií stále jedným z hlavných zdrojov nižších (nominálnych) dovozov. Dovozy palív a mazív boli medziročne nižšie až o 38,5%. Napriek vyššej cene ropy sa jemne znížili aj v porovnaní s júnom, čo implikuje nižšie reálne (objemové) dovozy, avšak pokles môže byť aj dôsledkom posunu medzi reálnym dovozom a nákupom. Nižšie nároky strojárov a automobiliek na dovoz materiálu do výroby sa v júli prejavili na medzimesačnom znížení dovozov v tejto kategórií o 3,5%, medziročne tu však dovozy ostávali (podobne ako vývozy) stále vyššie o 14,0%.

Výhľad

I v nasledujúcich mesiacoch by bilancia zahraničného obchodu mala ostať v prebytku. K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba a slabnúca súkromná investičná aktivita. Horšiaca sa nálada domáceho priemyslu však ale naznačuje, že (minimálne) dočasne by mohli opäť zoslabnúť aj domáce vývozy, ktoré tak budú spomaľovať ďalšie zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu.

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky