Jednotné produktové údaje pre všetkých odberateľov – Nastal už ten správny čas pre slovenský trh?

Produktové údaje boli vždy dôležité. Správne a aktualizované údaje v požadovanom formáte pomáhajú zvyšovať efektivitu a rýchlosť predaja. S nárastom predaja cez internet je problematika spracovania produktových dát čoraz komplexnejšia, lebo informácie presahujú z B2B sféry aj ku koncovému zákazníkovi. A pre zákazníka je dôležité, aby dostal presne ten produkt, ktorý videl a čítal o ňom na stránke predajcu.

 

Obchodníci používajú rôzne IT systémy a majú rozdielne požiadavky na dáta, ktoré dostávajú od svojich dodávateľov. Prieskum spoločnosti McKinsey & Company ukázal, že veľké nadnárodné spoločnosti s viac ako 1000 novými výrobkami ročne spracovávajú globálne viac ako 500 typov zalistovacích formulárov, údaje majú v 20 systémoch a používajú cca 700 atribútov – pričom približne 80% informácií je zhodných bez ohľadu na cieľový trh. Spracovanie údajov k bežnému výrobku trvá priemerne štyri týždne a na väčších trhoch je na to treba troch až piatich dedikovaných zamestnancov. Aj keď sa dodávatelia snažia poskytovať odberateľom správne údaje, veľké množstvo formátov a špecifických atribútov spôsobuje chybovosť.Zalistovanie nového produktu vyžaduje 10 až 15 interakcií s dodávateľom. Predstavitelia najvýznamnejších svetových firiem v retaile sa pod záštitou Consumer Goods Forum  (CFG) už v roku 2018 dohodli, že je potrebné vytvoriť Globálny dátový

model (GDM) a v roku 2019 vznikol projekt GDM riadený organizáciou GS1. Cieľom bolo vytvorenie globálne akceptovateľného riešenia pre uľahčenie spracovania produktových údajov pre B2B a B2C sféru. Podľa odhadov McKinsey & Company by implementácia GDM znížila časovú náročnosť pri výmene produktových dát o 30% až 60% a v súvislosti so zvýšením efektivity by sa investícia do GDM mala vrátiť dva až päťkrát. Organizácia GS1 vytvorila už pred mnohými rokmi štandard pre dátovú synchronizáciu (GDSN) a pri GMN sa zúčastnené firmy zhodli, že budú vychádzať práve z tohto štandardu. Synchronizácia údajov je automatická výmena informácií, medzi dodávateľom a prijímateľom. Akonáhle dodávateľ informácií (zväčša výrobca alebo majiteľ značky) aktualizuje informáciu o produkte, ktorý vyrába, informácie o týchto zmenách sú automaticky oznámené všetkým jeho odberateľom, ktorí sú zapojení do GDSN. Taktiež sa u prijímateľov automaticky zobrazia aj informácie o predstavovaní nových produktov, alebo o zmenách na produktoch, ktoré sa už predávajú. Globálny dátový model obsahuje globálne, regionálne a lokálne atribúty pre potreby B2B aj B2C. GDSN na Slovensku zatiaľ používa len veľmi málo spoločností, správne produktové údaje a fotografi e ale potrebujú všetci odberatelia. Implementácia globálneho štandardu vyžaduje kompromisy a investície na strane výrobcu aj obchodníka. Tieto sú ale vyvážené zvýšenou efektivitou, rýchlosťou a kvalitou poskytovaných dát. Preto sme sa rozhodli poskytovať službu www.PRODUKTinfo.sk., ktorá uľahčí spracovanie produktových informácií spoločnostiam akejkoľvek veľkosti. V rámci služby spracovávame základné produktové fotografi e vhodné pre online predaj a súbor údajov o výrobku v štruktúrovanej podobe, ktorý je vhodný na spracovanie.

Výmena dôveryhodných dát o výrobku v dohodnutom formáte je už bežnou súčasťou obchodu. Nekvalitné alebo chýbajúce údaje môžu vyústiť až do zmeny nákupného rozhodnutia zákazníka. Jeden štandardný formát údajov pre všetkých odberateľov by značne zjednodušil proces zalistovania a pre obchodníkov by znamenal vyššiu kvalitu údajov.

Ladislav Janco, Senior konzultant – projektový manažér, GS1 Slovakia