ISKM: Otvorený list vláde Slovenskej republiky

Ako zástupcovia slovenských maloobchodníkov sme sa včera z médií dozvedeli o predbežnej dohode na vyriešení otázky nájomného pre povinne zatvorené prevádzky. Vítame akýkoľvek posun, pretože túto otázku aktívne komunikujeme už niekoľko týždňov a doteraz sa tento problém obmedzil iba na predkladanie rôznych návrhov bez reálneho riešenia. U maloobchodníkov tvorí nájom väčšiu časť fixných nákladov, s čím si ale bez pomoci štátu alebo prenajímateľa nie sú schopní poradiť. Prevádzky sú zatvorené už dva mesiace a negenerujú absolútne žiadne tržby.

 

Preto je nutné sa na túto situáciu pozerať reálne z pohľadu toho, čo si títo podnikatelia vôbec môžu dovoliť uhradiť. Taktiež ale treba brať do úvahy aj segment gastropredajcov, ktorým značne poklesli tržby, ale vydávať môžu prostredníctvom okienok alebo rozvozu a prenajímatelia aj od nich požadujú plnú úhradu nájomného.

Navrhované riešenie, kedy by štát uhradil 50% z nájomného a zvyšok by uhradili nájomcovia do štyroch rokov je síce krok vpred, žiada sa nám dodať jedno veľké ALE. Takéto riešenie totiž znamená, že prenajímatelia dostanú 100% svojho nájomného, aj keď v dlhšom období. Pre maloobchodníkov je to ale tiež skutočnosť, že musia zo svojich nulových tržieb uhradiť zvyšných 50% niekomu, kto už svojich 50% dostal od štátu.

Pokiaľ však nepríde k vyriešeniu situácie z dlhodobého pohľadu, teda formou zníženia nájmov aj na dlhšie obdobie ako len počas pandémie, mnoho obchodníkov stratí chuť ďalej podnikať a akákoľvek podpora tak bude úplne zbytočná. Žiadame teda štát, aby podmienil poskytnutie takejto priamej dotácie vo výške 50% aj spoločnou dohodou prenajímateľov a nájomcov na ďalšom trvaní zmluvy a jej podmienkach a takéto spoločné prehlásenie bolo súčasťou čerpania štátnej podpory. Iba tak je možné preukázať ochotu prenajímateľov jednať s nami, nájomcami, a udržať tak zdravý dlhodobý nájomný vzťah. V opačnom prípade by mohli nájomcovia svoju nájomnú zmluvu bez sankcií ukončiť.

Rovnakým spôsobom totiž štát dáva podporu nám, maloobchodníkom, kedy nás zaväzuje udržať pracovné miesta po obdržaní dotácie na našich zamestnancov. Nevidíme dôvod, prečo by sa rovnako nemohli zaviazať prenajímatelia udržať svojich nájomcov v prenajatých priestoroch.

Zdroj: ISKM, Ilustračné foto: Pixabay.com