Žiadosť o čiastočnú zmenu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020

Vážený pán hlavný hygienik Slovenskej republiky,vychádzajúc z dopadov opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 (ďalej len „Opatrenie“) na slovenský maloobchod si ako predstavitelia Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ďalej len „Iniciatíva“) dovoľujeme obrátiť sa na Vás s požiadavkou o čiastočnú zmenu Opatrenia v zmysle tohto návrhu:

 

 

1. Podľa písm. A), bodu 24 Opatrenia sa (okrem vymedzených výnimiek) od 22.04.2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky s rozlohou do 300 m2, pričom podľa medializovaných informácií je toto obmedzenie interpretované prevažne tak, že ponecháva otvorené iba také maloobchodné prevádzky, ktorých celková rozloha (podlahová plocha) nepresahuje 300 m2, pričom neumožňuje otvorenie prevádzky, ktorej rozloha bude provizórne (napríklad dočasnými priečkami) zmenšená tak, aby rozloha predajnej plochy prístupnej zákazníkom nepresahovala 300 m2.

2. Vzhľadom na to, že mnohé prevádzky (predajne) členov Iniciatívy neuvedené písm. A), bodoch v bodoch 1 až 23 a 25 až 33 Opatrenia (napríklad prevádzky zaoberajúce sa predajom výpočtovej techniky, iných elektrospotrebičov, kníh, domácich potrieb, kancelárskych potrieb, obuvi, odevov, ale aj rôznych služieb) (ďalej len „Vybraný tovar“)) majú rozlohu presahujúcu 300 m2, Opatrenie (pri interpretácii uvedenej vyššie v bode 1) neumožňuje ani po zmenšení predajnej plochy týchto prevádzok ich otvorenie pre zákazníkov, ale umožňuje predávať Vybraný tovar jednak ako doplnkový tovar potravinárskym reťazcom a jednak predajcom Vybraného tovaru, ktorých prevádzky majú rozlohu do 300 m2.

3. Vyššie opísaný stav nastolený Opatrením má za následok, že zákazníci, ktorí majú záujem o kúpu Vybraného tovaru v „kamennom“ obchode, sú nútení za účelom ich nákupu navštevovať malý počet menších obchodov špecializovaných na Vybraný tovar alebo predajne potravinárskych reťazcov, v ktorých sa zhromažďujú vysoké počty ľudí a často sa pred nimi a pred ich pokladňami tvoria dlhé rady, pričom v týchto radoch mnohokrát ani nie je možné dodržať Vami nariadené odstupy. Ak by sa otvorili aj dosiaľ uzavreté prevádzky predajní Vybraného tovaru (samozrejme s predajnou plochou zmenšenou na povolený limit a za dodržania hygienických opatrení uvedených v písmene F) Opatrenia), zákazníci koncentrujúci sa v dosiaľ otvorených prevádzkach by sa rozptýlili do väčšieho počtu prevádzok, čo znamená, že by sa zmenšili rady pred predajňami potravín a pred ich pokladňami a poklesla by aj koncentrácia ľudí v predajniach potravín, čiže by to o.i. výrazne prispelo k zlepšeniu epidemiologickej situácie.

4. Sme presvedčení, že Vybraný tovar je na uspokojenie základných životných potrieb rovnako potrebný, ako iné tovary, ktorých predaj v kamenných obchodoch nie je Opatrením obmedzený (napr. kvety, bicykle, automobily, podlahové krytiny, farby, laky, metrový textil).

5. Plne si uvedomujeme, že ochrana zdravia a životov je prvoradá a sami sa o túto ochranu v najvyššej možnej miere usilujeme, nemožno však ignorovať ani ekonomické a iné dopady aktuálnej situácie. Zatvorenie našich prevádzok má vážne negatívne dôsledky na ekonomickú situáciu našich zamestnancov i nás ako podnikateľských subjektov ako takých. Nerozumieme, prečo prevádzka s pôvodnou rozlohou 300 m2 môže byť otvorená, avšak pôvodne väčšia prevádzka s rovnakým sortimentom zmenšená na rovnakých 300 m2 otvorená byť nemôže. Takisto nerozumieme, prečo zákazník môže nakupovať Vybraný tovar v predajni potravín, pred ktorou alebo v ktorej častokrát čaká dlhé minúty v rade bez dodržania potrebného odstupu, ale nemôže nakupovať v špecializovaných predajniach Vybraného tovaru, kde sú lepšie možnosti na dodržanie hygienických opatrení. Nie je nám tiež jasné, prečo je možný predaj napr. kvetov, bicyklov alebo automobilov, a to dokonca v prevádzkach s plochou väčšou ako 300 m2, pretože aj na základe tohto zjavne nie je problém zabezpečiť rovnako prísne hygienické opatrenia ako v malých prevádzkach. Pravidlá zavedené Opatrením preto vnímame ako nedostatočne odôvodené a diskriminačné, čo môže mať závažné právne následky.

6. Opierajúc sa o uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o bezodkladnú zmenu (úpravu) Opatrenia (alebo o zverejnenie jeho oficiálneho výkladu, prípadne oficiálneho usmernenia k nemu) tak, aby medzi výnimky, na ktoré sa uzavretie prevádzok nevzťahuje, patrili aj také maloobchodné prevádzky, ktorých predajná plocha prístupná pre zákazníkov až po provizórnej úprave prevádzky vykonanej na tento účel nepresiahne 300 m2.

7. Na podporu našej požiadavky si tiež dovoľujeme poukázať na to, že aj v Českej republike a Nemecku sú síce príslušnými autoritami (z rovnakých príčin ako v Slovenskej republike) okrem vymedzených výnimiek zatvorené maloobchodné prevádzky s rozlohou predajnej plochy prevyšujúcou stanovený limit (aktuálne v ČR 2500 m2 a v Nemecku 800 m2), avšak v oboch uvedených krajinách je povolené otvoriť aj prevádzky, ktoré tieto limity splnia provizórnym zmenšením predajnej plochy na úroveň stanovených limitov. Nehovoriac o tom, že samotné uvedené limity sú niekoľkonásobne vyššie ako limit 300 m2 zavedený Opatrením.

Veríme, že sa touto žiadosťou budete napriek Vašej značnej vyťaženosti s plnou vážnosťou zaoberať a že jej v krátkom čase vyhoviete.

Zdroj: Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, Ilustračné foto: Pixabay.com