dm už po piatykrát podporí výnimočné aktivity a projekty na Slovensku

Spoločnosť dm drogerie markt pokračuje už piaty rok v najväčšej iniciatíve na podporu dobrovoľníctva pod názvom dm {spoločne}. Prostredníctvom nej spolupracovníci a zákazníci dm spoločne podporujú výnimočné projekty a aktivity, čím šíria myšlienky dobrovoľníctva a pomáhajú zvyšovať záujem o dobrovoľnícku prácu aj na Slovensku. Tento rok hľadá dm výnimočné projekty a aktivity cez nový projekt Klíma nás spája, ktorý pripravuje v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica.

 

„Už päť rokov spolu  so svojimi zákazníkmi podporujeme vybrané projekty, ktoré zlepšujú podmienky na život v našej spoločnosti. Životné prostredie je jednou z oblastí, ktoré sme sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania našej spoločnosti podporovať, a preto sa nielen finančne spolupodieľame aj na projekte Klíma nás spája. Klimatické zmeny sa totiž týkajú  nás všetkých, a práve preto musí so zmenou začať každý sám od seba, či už ako jednotlivec, alebo ako spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.

Podstatou tohtoročnej aktivity sú adaptačné opatrenia na zmenu klímy v 25 vybraných obciach, mestách alebo mestských častiach prostredníctvom ich praktickej realizácie. Do projektu Klíma nás spája tak môže byť zapojené mesto, mestská časť, obec alebo združenie, ktoré sa zaoberá environmentálnou tematikou v rámci konkrétneho mesta, mestskej časti alebo obce.

„Postupne sa prebiehajúca klimatická zmena už začala označovať za klimatickú krízu. Dôsledky pociťujeme všetci v podobe vyšších teplôt, sucha a prívalových dažďov. Je preto dôležité pripraviť našu krajinu na tieto zmeny, aby sa čo najviac zmiernili ich vplyvy. Na to slúžia príklady dobrej praxe vytvorené v rámci projektu Klíma nás spája, ktorý umožňuje vytváranie malých lokálnych opatrení, slúžiacich ako inšpirácie pre okolité mestá a obce, či vytváranie väčších opatrení,“ hovorí Petra Ježeková, manažérka projektu z CEEV Živica.

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy sú momentálne environmentálnou prioritou nielen na globálnej, ale aj na európskej a národnej úrovni. Aby sa téma nestala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, ponúka dm {spoločne} vybraným projektom škálu adaptačných opatrení, ktoré sú v rámci projektu cenovo dostupné, replikovateľné a realizovateľné, ako napríklad:

 • dažďová záhrada,
 • vertikálna zeleň,
 • vegetačné steny,
 • zber dažďovej vody,
 • priepustné chodníky,
 • zatrávňovacia dlažba,
 • výsadba remízok,
 • výsadba sprievodnej vegetácie vodných tokov,
 • revitalizácia mokradí a rašelinísk,
 • prírode blízka údržba zelene,
 • zelená strecha,
 • tvorba zatrávnených vsakovacích pásov, infiltračných priekop
 • a mnohé ďalšie.

Podmienky prihlásenia

V rámci projektu hľadá dm projekty a aktivity zamerané na klimatické opatrenia v mestách, mestských častiach alebo obciach. Prihlásiť sa môžu individuálne alebo ich možno odporučiť cez www.dm-spolocne.sk v termíne od 2. septembra do 15. októbra 2019. Podmienkou na účasť na projekte zo strany miest, mestských častí a obcí je poskytnutie miestnych dobrovoľníkov, ako aj lokálna mediálna komunikácia projektu. Podmienky prihlásenia sú uvedené na webovej stránke. Vyzvať do projektu mesto, obec, mestskú časť alebo organizáciu a dať jej informáciu o projekte Klíma nás spája môže urobiť každý, a to prostredníctvom sekcie „odporučiť iniciatívu“ na webovej stránke projektu.

Výber projektov

Spolupracovníci dm a odborná porota zložená z odborníkov CEEV Živica a iných environmentálnych organizácií do polovice novembra 2019 vyberú 25 projektov, ktorým spoločne ponúknu nasledovnú podporu:

 • zdravé ruky – dobrovoľnícku prácu spolupracovníkov dm a zákazníkov,
 • lokálnu komunikačnú podporu – výzvu na zapojenie sa do projektu/aktivity v predajniach dm,
 • finančný príspevok 1600 eur na realizáciu projektu, vďaka ktorému spravíte svoje okolie lepším a krajším,
 • úhradu nákladov centru CEEV Živica pre potreby projektu, ako napríklad počiatočný audit projektu, trojdňový vzdelávací workshop pre zástupcov samosprávy vo vzdelávacom centre Zaježová, webinár pre zástupcov miest a obcí so zástupcami CEEV Živica, individuálne konzultácie so zástupcami CEEV Živica či školiace materiály.

dm podpora na lokálnej úrovni

Patronát nad iniciatívou opäť preberajú jednotlivé filiálky, čím sa na lokálnej úrovni vytvára a prehlbuje susedský vzťah medzi spolupracovníkmi a zákazníkmi dm, ale aj zástupcami rôznych lokálnych organizácií. Tak sa dm, zosobnená vo svojich spolupracovníkoch, stáva dobrým susedom svojich zákazníkov.

Povinnosť realizátora projektu

Povinnosťou realizátorov vybraného projektu bude počas realizácie minimálne dvakrát v určenom časovom období poslať stručnú správu (stačí vo forme e-mailu) s priloženými fotografiami o svojom postupe. Týmto opatrením sa môžeme vyhnúť nesprávne zrealizovaným alebo oneskorene zrealizovaným opatreniam. Povinnosťou je aj zaslanie podrobnej záverečnej správy do 30 dní od ukončenia realizácie projektu.

dm {SPOLOČNE} 2016 – 2019

V predchádzajúcich štyroch ročníkoch (2016 – 2019) sa do iniciatívy dm {SPOLOČNE} prihlásilo celkovo
692 projektov a aktivít, z ktorých dm a odborná porota vybrali 143, lokalizovaných v okolí filiálok dm v rámci celého Slovenska. Tie sa s pomocou 879 spolupracovníkov a 997 zákazníkov dm aj zrealizovali. Spoločne bolo odpracovaných viac ako 13 500 dobrovoľníckych hodín.

Na www.dm-spolocne.sk je môžné priebežne sledovať prihlasované aktivity a projekty, termíny na zapojenie sa, ako aj fotky a správy zo spoločne zrealizovaných aktivít.

Spoločenská zodpovednosť v dm

dm ako spoločensky zodpovedný koncern už niekoľko rokov realizuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a dobrovoľníctva. Na Slovensku patrí medzi najväčšie aktivita Pomôžme deťom, v rámci ktorej od roku 2011 pomáha rodinám v ťažkej životnej situácii poskytnutím ročnej zásoby plienok. Známy je aj projekt Veselé zúbky, ktorý od roku 2012 každoročne intenzívne vzdeláva náučno-zábavnou formou deti a ich rodičov v téme správnej starostlivosti o ústa a zuby. V priebehu štyroch rokov realizovala projekt Ľahšie to ide ľahšie, ktorého cieľom bola podpora návratu športu do škôl, ako aj pravidelného pohybu, ktorý je nevyhnutný pre zdravie detí.

Zdroj: dm drogerie markt