Deti vyzbierali toľko odpadu, že ním vyvážili muzikál

Neuveríte, koľko hodnotného odpadu končí v komunálnom odpade. Všetci hovoríme o životnom prostredí a potrebe ho chrániť. Nie sme však ochotní obetovať svoj komfort. Muzikál Odpad je poklad je o tom, že sa nemusíme vzdať všetkého. Napríklad chodiť MHD namiesto autom. Stačí, ak budeme separovať to, čo je pokladom a nepatrí do jedného smetného koša. Deti to vedia a nechcú žiť na špinavej planéte. Dokázali to aj počas vzdelávacej EKO súťaže ODPAD JE POKLAD.

 

Veľakrát v našom hektickom živote hovoríme o tom, že musíme spomaliť. Mali by sme to začať robiť uvedomelo. Takisto ako činnosti, ktoré považujeme za samozrejmé. Aj človek, ktorý chce schudnúť, sa musí pozerať na to, čo konzumuje a ako a nepozerať pritom do mobilu. Pri vyhadzovaní odpadu by sme sa tiež mali vedome zamyslieť nad tým, či nevyhadzujeme peniaze alebo inú hodnotu.

Environmentálna výchova v hravej forme

Ochrana životného prostredia sa stáva stále dôležitejšou témou. Na celom svete sa najmä mladí ľudia zapájajú do rôznych aktivít, ktoré súvisia s množstvom odpadov. Nie je im jedno, v akom stave je naša planéta. Environmentálna výchova si našla cestu aj do našich škôl prostredníctvom prierezových tém. Tieto témy vo vzdelávaní sa podieľajú na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií, najmä postojov a hodnôt.

Separovanie odpadu nie je deťom cudzie a aby bolo trvalo udržateľné, je potrebné tieto návyky a zvyky ďalej kontinuálne budovať. Ideálne hravou formou. To je aj hlavnou ideou projektu Odpad je surovina a edukačného muzikálu ODPAD JE POKLAD. Na prelome marca a apríla si mohli deti zasúťažiť, ukázať svoju kreativitu a vyhrať pre svoju školu hranú i digitálnu verziu muzikálového predstavenia ODPAD JE POKLAD.

Budovanie návykov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu

Súťaž bola určená žiakom v rámci environmentálneho vzdelávania v oblasti odpadového hospodárstva a rozvoja ich ekologického správania. EKO súťaž ODPAD JE POKLAD bola pre základné školy koncipovaná tak, aby mohla byť zaradená aj ako hodina environmentálnej výchovy zameraná na odpadové hospodárstvo. Po zhliadnutí animovaného komiksu v triede je priestor na diskusiu a tiež zadanie úlohy pre žiakov, zapojiť sa do kreatívnej časti v rámci EKO súťaži ODPAD JE POKLAD.

„Cieľom EKO súťaže ODPAD JE POKLAD bola snaha aktívne zapojiť žiakov do vyučovacieho procesu, aby intenzívnejšie nadobudli správne postoje a návyky šetrné k životnému prostrediu. Komunikačné materiály, ktoré sme vytvorili a poskytli mestám a školám, boli zvolené tak, aby žiaci v rámci vyučovacieho procesu nadobudli potrebné informácie netradičným spôsobom, prostredníctvom sily umeleckého vyjadrenia,“ hovorí Bohumila Tauchmannová, autorka projektu ODPAD JE POKLAD.

Súťaž sa uskutočnila v termíne od 30. marca 2023 do 6. apríla 2023. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V rámci kreatívnej súťaže sa hodnotilo 128 najlepších prác žiakov, alebo triednych kolektívov. Tí pre svoju triedu mohli získať výhru – vstupenku na Online muzikál Odpad je poklad, ktorý sa môže zaradiť do environmentálneho vyučovania. V rámci množstevnej súťaže, o ktorú súťažili mestá prostredníctvom svojich základných škôl, je výhrou hraný muzikál Odpad je poklad, ktorý zavíta do víťazného mesta.

Deti zbierali odpad. Do množstevnej kategórie sa mohli zapojiť dvojice súťažiacich miest. Tie medzi sebou súťažili v množstve odovzdaného odpadu (v kg) z jednotlivých škôl. Každá dvojica miest súťažila iba v jednej pridelenej komodite odpadu (sklo, plasty, papier, kov). Jednotlivé druhy odpadu žiaci doniesli do školy. Cieľom tejto kategórie súťaže bolo podľa slov Bohumily Tauchmannovej: „vyčistiť svoje obytné priestory od nepotrebných vecí a odovzdať určený druh odpadu (po dohode s mestom) na recykláciu.“

Deti učia aj dospelých, ako sa správať k odpadu

„Kde inde začať ako pri deťoch, ak hovoríme o návykoch. Navyše deti dokážu naučiť aj dospelých, odovzdať im skúsenosti ohľadne ochrany životného prostredia. Jediná cesta je znižovať množstvo odpadov. Prvá cesta je eliminovať jeho vznik. Dôležité v súťaži bolo aj opätovné používanie odpadov. Som veľmi vďační, že sa deti zúčastnili na tejto súťaži a opäť sú tak bližšie k tomu, aby vedeli narábať s odpadom, separovať a kreatívne ho znovu používať,“ hovorí Radomír Brtáň, prvý podpredseda ZMOS.

Monika Farka, marketingová riaditeľka Správca zálohového systému: „Som veľmi rada, že sme sa spoznali s pani Bohumilou Tauchmannovou a mohli spolupracovať na tomto edukačnom projekte. Chcela by som veľmi poďakovať školám, ktoré sa zapojili do súťaže, lebo tak podporujú environmentálne vzdelávanie u detí a tiež zapojeným deťom, ktoré ukázali, že už teraz toho veľa vedia o životnom prostredí a nie je im jedno, v akom stave je naša planéta.“

Inflácia nás udržiava v environmentálnom správaní

Aktuálna finančná situácia nás udržiava v environmentálnom správaní, no keby si mali spotrebitelia vybrať medzi cenou a udržateľnosťou, zatiaľ by zvíťazila cena. Ladislav Csengeri, riaditeľ divízie spotrebiteľského panelu Gfk Slovakia k tomu hovorí: „Štyri z desiatich domácností pociťujú zhoršenie svojej finančnej situácie a očakávajú, že v nasledujúcich 12 mesiacoch to tak bude pokračovať. Inflácia je jednou z top tém, ktorá trápi spotrebiteľov celosvetovo. Po nej a rozpočtoch je dôležitou témou klimatická zmena a životné prostredie. Pre približne 70 % je táto otázka kľúčová. Viac ako 9 z 10 domácností deklarujú separovanie odpadu. Aj inflácia prispela k šetreniu elektriny a vody. Domácnosti si tiež vyberajú ekologickejšie formy cestovania. Skoro 8 z 10 domácností vníma zálohovanie plastových obalov za dobrú a užitočnú.“

Rasťo Piško, protagonista Matky Zem: „Vždy som separoval. U nás sa nikdy nič nevyhodilo. Muzikál ODPAD JE POKLAD je zaujímavý aj pre dospelých. Doteraz sme ho hrali pre dospelých, teraz nás prvýkrát čaká detské publikum.“

Martin Kotyra, riaditeľ ZŠ Borodáčová v Bratislave pri preberaní ceny povedal: „Veľmi sme uvítali túto súťaž a premýšľame nad tým, ako tieto aktivity zahrnieme do nášho vyučovacieho procesu. Naši žiaci sa veľmi tešia na hranú formu muzikálu.“

Výsledky množstevnej kategórie

Víťazné mestá

1.    Prešov

2.    Bratislava – MČ Ružinov

3.    Trnava

 

Výsledky kreatívnej kategórie EKO súťaž ODPAD JE POKLAD

A.      Kreatívny prístup oslovenia svojho okolia

I. miesto: ZŠ Komenského, Púchov (meme)

II. miesto: ZŠ Važecká II. Stupeň, Prešov, (video) „ Spolu tvoríme tím“

III. miesto: ZŠ Komenského, Púchov, (GIF)

B.      Dajme veciam druhú šancu

I.  miesto: ZŠ Sibírska, Prešov, „Si kamoš?“

II. miesto: ZŠ Sibírska, Prešov, „Hry a zábava v ŠKD“

II. miesto: ZŠ Sibírska, Prešov, „Trefná matematika“

III. miesto: ZŠ Sibírska, Prešov, „Z vyradených lavíc“

 

Výsledky: Najaktívnejšia škola EKO súťaž ODPAD JE POKLAD

1.    miesto: ZŠ Karpatská, Žilina

2.    miesto: ZŠ Borodáčová, Bratislava

3.    miesto: ZŠ Sibírska, Prešov

 

Hlavné ceny, predstavenie vzdelávacieho muzikálu Odpad je poklad si prevzali zástupcovia víťazných miest z Prešova, Bratislavy – MČ Ružinov, Nových Zámkov a Trnavy.

Hranú verziu muzikálu si bude mať možnosť  pozrieť 1600 žiakov ZŠ z víťazných miest. 180 vstupeniek na online premietanie vzdelávacieho muzikálu Odpad je poklad si vysúťažili jednotliví súťažiaci z 8 oslovených miest z jednotlivých VÚC. Online muzikál  bude môcť premietnuť vo svojej triede v rámci Environmentálnej výchovy okolo 5 000 žiakov ZŠ.

Členovia odbornej poroty  EKO súťaž ODPAD JE POKLAD

Radomír Brtáň – I. podpredseda ZMOS

Monika Farka – Správca zálohového systému

Marek Brinzík – NATUR – PACK

Radovan Potočár – Odpady-portal.sk

Bohumila Tauchmannová – OZ Kvalita z našich regiónov

Zdroj a foto: ODPAD JE POKLAD