dm otvára na Slovensku historicky prvú obchodnú predajňu pod vedením absolventov odborného výcviku

V stredu 24. júna 2020 otvára dm v obci Ľubotice v blízkosti Prešova svoju v poradí už 152. filiálku, ktorá je veľmi výnimočná. Jej kompletné personálne obsadenie, teda vedúca a tri spolupracovníčky, sú všetko žiačky odborného výcviku, s ktorými dm spolupracuje už od ich nástupu na strednú školu v roku 2012, ktorú vyštudovali s jej podporou. Ide tak nielen o historicky prvú filiálku dm, ktorú riadia len absolventi odborného výcviku, ale o prvú obchodnú prevádzku tohto druhu na Slovensku vôbec.

 

Všetky dámy študovali na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prešove s podporou dm. Vedúca filiálky a dve spolupracovníčky ukončili štúdium v roku 2016 a zaujímavosťou je, že práve ony sú prvé tri vybrané talenty dm pre obchod vôbec. Jedna spolupracovníčka je o rok mladšia a ukončila svoje štúdium v roku 2017. Všetky počas štyroch rokov na strednej odbornej škole praxovali v dm a po maturite ihneď nastúpili do trvalého pracovného pomeru, odkedy pracovali na rôznych filiálkach v rámci mesta Prešov. Počas svojej práce v dm od ukončenia štúdia aktívne pracujú aj so svojimi mladšími spolužiakmi – žiakmi duálneho štúdia, ktorí praxujú  vo filiálkach dm.

Jedna zo žiačok dm sa úspešne kariérne vypracovala cez absolventku štúdia, predavačku, zástupkyňu až na manažérsku pozíciu vedúcej filiálky, čo poukazuje na opodstatnenosť takéhoto typu štúdia. Je aktívna aj v oblasti interného vzdelávania v dm, je členkou tímu rozvoja spolupracovníkov ako dm poradca a účastníčkou akreditovaného vzdelávacieho programu drogerista. Od septembra 2020 bude certifikovanou inštruktorkou žiakov odborného výcviku duálneho vzdelávania a na nasledujúci školský rok jej bude priradený na filiálku aj jeden žiak na odborný výcvik.

V deň otvorenia filiálky boli v predajni prítomné aj tri žiačky prvého ročníka štúdia v systéme duálneho vzdelávania na SOŠ obchodu a služieb v Prešove s cieľom náboru nových žiakov základných škôl. Ide o osvedčený postup akvizície, keď žiačky v priestoroch predajne počas celého dňa interagujú nielen s mladými ľuďmi, ale aj s ich rodičmi, ktorí v daný deň navštívia filiálku, a rozprávajú sa s nimi o vzdelávaní v dm v systéme duálneho vzdelávania, pričom sa zároveň delia aj svoje skúsenosti z prepájania teórie s praxou, či už je to z oblasti poradenstva, komunikácie alebo práce s tovarom.

Denisa Horváthová, žiačka OV s podporou dm a vedúca filiálky Ľubotice, dm drogerie markt. „Ak sa človek vo svojom živote venuje niečomu, čo ho baví a vnútorne napĺňa, odráža sa to aj na výkone, ktorý podáva. Som vďačná za to, že môžem vo svojom živote robiť prácu, ktorá ma baví, v ktorej sa môžem vzdelávať, osobnostne a profesijne rásť, o to viac, že mojimi kolegyňami sú zároveň moje priateľky, spolužiačky zo strednej školy. V dm pracujem po škole už štvrtý rok a dobrý pracovný kolektív je základom toho, prečo sa do práce vždy teším. Štúdium s podporou dm mi dalo veľa – kamarátstva vo filiálke, dobré kolegyne a kolegov, takisto ma zdokonalilo aj v správaní sa k ľuďom. Naučilo ma byť flexibilnou a premieňať svoje nápady na skutočnosť. Pocit byť prvou žiačkou dm je super. Je to niečo, na čo sa bude spomínať stále.“

Marcel Blaščák, manažér rezortu Spolupracovník, dm drogerie markt: „Na začiatku práce v oblasti vzdelávania mladých ľudí sme si definovali víziu, aby absolventi nášho vzdelávacieho programu pôsobili na vedúcich pozíciách spoločnosti. Prešlo osem rokov a naši bývalí žiaci, prví absolventi vzdelávacieho programu, samostatne vedú filiálku. Naša vízia sa naplnila. A to je zároveň dobrou správou pre mladých ľudí, ktorí sú ešte žiakmi základných škôl, že v dm sa to dá. Už od prvého ročníka strednej školy totiž môžu pracovať na svojej kariére. Je len na nich, či ponuku od dm prijmú a budú na sebe dennodenne cieľavedome pracovať, až kým sa nevypracujú napríklad na manažérsku pozíciu. A ani tu sa ich cesta nemusí končiť.“

Martina Hurtová, oblastná manažérka, dm drogerie markt: „V živote človeka je dôležitá starostlivosť, a to v rôznych smeroch – v zdraví, súkromnom živote, vo vzťahoch na pracovisku, v podpore a dôvere. Mňa osobne fascinuje jedinečnosť každej žiačky a je pre mňa veľmi inšpirujúce hľadať v nich prostredníctvom stretnutí vo filiálke to, čo ich na praxi baví a robí život v dm zaujímavým, či sú to procesy, oblasť poradenstva alebo využitie technických pomôcok v prospech procesov v poradenstve pre zákazníka. Často vidím v žiakoch potenciál, ktorý v danom momente ani oni sami nevidia. A je krásne pozorovať ich dospievanie v dm. Tento potenciál a jedinečnosť som sa rozhodla spojiť do jedného celku, vo filiálke v Ľuboticiach.“

Miriama Halušková, vedúca filiálky, inštruktorka duálneho vzdelávania, dm drogerie markt: „Nadšenie, chuť začať niečo nové a nepoznané bolo to, čo sa začalo s príchodom nových žiakov pre dm. Každá ich prax v našej filiálke bola pre mňa výzvou učiť sa reči tínedžerov a prinášala veľa prekvapení a smiechu. Zrazu to nebola každodenná práca v predajni, na akú sme boli zvyknutí, ale boli tu žiačky – kolegyne, ktoré chceli všetko zažiť a skúsiť. Štyri roky ubehli rýchlo, ani sme sa nenazdali a boli sme pred ich maturitou a následným nástupom do práce. Chuť pracovať a pomáhať si navzájom z nich urobili tím, ktorý má možnosť zúročiť nadobudnuté. Pomôžem si citátom Alberta Einsteina: Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť. Preto želám Deny, Monike, Melanii a Paťke, aby ten oheň v nich vždy horel.“

Arpád Šimon, hlavný majster odbornej výchovy, SOŠ obchodu a služieb v Prešove: „Dnešný deň ukázal správnosť rozhodnutia našej školy o spolupráci so zamestnávateľom dm drogerie markt. Som hrdý na to, že naše študentky dokázali výsledky svojho snaženia zavŕšiť zodpovedajúcim úspechom a uznaním. Ich nástup do našej školy bol začiatkom niečoho nového, s čím sú vždy späté isté očakávania. Svojím prístupom ma počas celého štúdia uisťovali, že po jeho ukončení dokážu samostatne pracovať a byť pre svojho budúceho zamestnávateľa prínosom.“

2012 – štúdium pre dm s prvkami duálneho vzdelávania

dm od školského roku 2011/2012 podporovala v rámci svojho projektu Vzdelávanie pre prácu v dm žiakov vo vybraných stredných odborných školách v odboroch Obchodný pracovník a Predavač. V tomto školskom roku totiž rozbehla svoje prvé aktivity v tejto oblasti a so sloganom „Hľadáme talenty pre obchod“ začala tento program budovať, čoho výsledkom bolo, že sa v nasledovnom školskom roku 2012/2013 podaril štart štúdia prvých žiakov s podporou dm na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prešove, a to konkrétne troch dievčat, ktoré aktuálne otvárajú „svoju“ filiálku dm. Táto škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018.

2015 – oficiálne spustenie systému duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania bol do slovenského školstva zavedený o takmer štyri roky neskôr, v roku 2015, keď bol 12. marca 2015 schválený zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Na Slovensku tak vznikla prvá trieda duálneho vzdelávania v odbore Obchodný pracovník a Pracovník marketingu na jeseň roku 2015, a to na SOŠ Samuela Jurkoviča v Bratislave. Ročník sa podarilo otvoriť vďaka spolupráci školy a spoločností dm drogerie markt a Tesco. Táto trieda bola vôbec prvá duálna trieda žiakov študujúcich pre obchod (retail).

Duálne vzdelávanie pre prácu v dm

dm pokračuje vo vzdelávaní žiakov a v spolupráci so strednými odbornými školami už v poradí ôsmym rokom. V školskom roku 2019/2020 v systéme duálneho vzdelávania pre dm študuje 91 žiakov, pričom 44 z nich nastúpilo do prvého ročníka. Oproti predchádzajúcemu roku je to o 57 % viac, čo hovorí o pretrvávajúcom záujme o štúdium pre dm. Novinkou sú štyri žiačky prvého ročníka z Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave, ktoré sa v systéme duálneho vzdelávania pripravujú na budúce povolanie v rezorte Financie a controlling. Okrem Obchodnej akadémie spolupracuje dm s ďalšími 13 strednými odbornými školami v rámci celého Slovenska, kde žiaci študujú v odbore obchodný pracovník.

Inštruktorky duálneho vzdelávania

Žiaci zaradení do tohto projektu vykonávajú svoj odborný výcvik priamo vo filiálkach spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky nielen z radov vedúcich filiálok, ale aj z radov našich kolegýň na prevádzke. Aktuálne sprevádza žiakov v systéme
134 spolupracovníkov, ktorí získali certifikát inštruktora v duálnom vzdelávaní. Osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania získala v uplynulom obchodnom roku aj centrála spoločnosti a zároveň ním disponuje 109 filiálok a logistické centrum v Senci. Žiaci dm sú hneď od prvého dňa na odbornom výcviku súčasťou tímu predajne. Sú teda zapájaní do riadneho procesu kompletnej práce v predajniach, aby si teóriu získanú v škole mohli hneď čo najviac prepájať s praxou. Ale aj v predajniach prebieha ich vyučovací deň v zmysle vysvetľovania teoretických poznatkov k daným témam z tematických celkov učebných osnov v danom odbore, ktoré sa prenášajú hneď do praktického nácviku a osvojovania si konkrétnej témy. Inštruktorky si spolu so žiakmi stanovia ciele dňa a kroky, ako ich dosiahnu, a v závere dňa si ich spoločne vyhodnotia. dm sa usiluje o princíp Lernen in der Arbeit – učenie sa v práci a pri práci.

Vzdelávanie žiakov dm v systéme duálneho vzdelávania

Vo všeobecnosti si dm vyberá žiakov na odbory Obchodný pracovník a Obchodná akadémia. Tieto odbory majú všeobecné učebné osnovy pre obchodné spoločnosti či reťazce, v ktorých je presne dané, čo všetko by mal absolvent tohto odboru po skončení štúdia vedieť. Počas odborného výcviku sa žiaci učia to, čo k týmto osnovám potrebujú, a navyše aj procesy a činnosti dm tak, aby dostali komplexne všetky potrebné informácie, čo s čím súvisí.

To, čo však dm v spomínaných osnovách chýba a čo takisto nevie zrealizovať ani na svojej prevádzke, prípadne na centrále, rieši cez rôzne doplnkové vzdelávacie aktivity, ktoré vytvára a prispôsobuje svojim potrebám. Tie sú zamerané tak na odbornosť, ako aj na osobnosť žiaka v zmysle jeho osobnostného rozvoja. Týmito aktivitami sa snaží podporovať jeho procesy tak, aby v sebe našiel nepoznané, aby si uvedomil svoj potenciál a začal na svojom rozvoji aktívne pracovať.

Ide o prezenčné vzdelávacie aktivity, ktoré trvajú od 4 do 8 dní. Počas týchto dní žiaci odídu zo svojich domovov a školy do inšpiratívnych priestorov, kde sa učia zaujímavé veci súvisiace s ich štúdiom. Ide o vzdelávacie aktivity Herbárium a Zdravé stravovanie v Zaježovej,  kreatívnu aktivitu ZaŽiTo-k a praktický workshop Štíhle procesy.

Toto vzdelávanie absolvujú žiaci priebežne počas štyroch rokov štúdia, a to primárne v čase svojho odborného výcviku tak, aby čo najmenej chýbali zo školy. Týmto zážitkovým vzdelávaním ich učí dm odbornosti, suchú teóriu im ukazuje v praxi a snaží sa to robiť atraktívnou formou. A najmä získavajú vo forme zážitku aj informáciu o tom, akí sú pre spoločnosť dôležití. A že ak majú aj oni dobrý nápad, dáva im príležitosť ho zrealizovať. Časovo toto vzdelávanie mimo školy a odborného výcviku trvá v priemere 23 hodín ročne.

Dôležitou súčasťou tohto procesu sú aj inštruktorky duálneho vzdelávania a ich práca so žiakmi. V rámci ich vzdelávania spolupracuje dm aj s externistami, a to najmä s psychológmi či so skúsenými koučmi, ktorí inštruktorky vzdelávajú v tom, ako pracovať s adolescentom, čo je pre ne nesmierne prínosné.

Marginalizované skupiny v duálnom školstve

V školskom roku 2019/2020 bol rozbehnutý pilotný projekt v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku s cieľom integrácie mladých Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku do systému duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Od decembra 2018 prebiehali na mesačnej báze stretávania sa s deťmi zo základnej školy v komunitnom centre Plavecký Štvrtok, ktoré prejavili záujem o štúdium s podporou dm v systéme duálneho vzdelávania na
SOŠ S. Jurkoviča v Bratislave. Z pôvodných piatich žiakov, ktorí o štúdium prejavili záujem, boli do projektu zapojení traja, ktorí majú podporu integrovať sa tak zo strany neziskovej organizácie Človek v ohrození, ako aj zo strany dm a skupiny dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú pri zvládaní procesu spracovania teoretických poznatkov zo školy.

Aktuálne, po roku a pol, má z nich dm stále aktívne dve dievčatá, ktoré končia svoj prvý ročník v duálnej triede. Zvyšné tri deti odišli z procesu v priebehu práce s nimi prirodzeným spôsobom, teda z vlastného rozhodnutia. Odborný výcvik spomínaných dvoch študentiek prebieha vo filiálke na Vlasteneckom námestí v Bratislave. Dôležitým faktom v tomto procese je aj to, že ich biologickej tete, ktorá je zákonným zástupcom obidvoch dievčat a ktorá tieto sestry vychováva, veľmi záleží na tom, aby dievčatá mali nielen základné, ale aj stredoškolské vzdelanie.

Cieľom tejto aktivity bolo a stále je dať šancu mladým ľuďom z osád, ktorí sa chcú začleniť do bežného života. Dať im pocítiť, že aj oni sú tu chcení. Že nie sú braní ako Rómovia, ktorí kradnú. Že im dm chce dať priestor aj príležitosť. Po roku a pol možno konštatovať, že sa dm podarilo integrovať dve mladé ženy a ukázať im aj inú cestu životom ako tú, akú vidia v osadách bežne.

Podarilo sa ich začleniť o kolektívu a ukázať aj ostatným deťom, že aj deti z rómskych osád sa o seba vedia postarať, vedia vystupovať, vedia robiť presne to čo ony, ak na to dostanú priestor a sú im vytvorené adekvátne podmienky. Dievčatá stále bývajú v osade, pravidelne chodia do školy aj na odborný výcvik, naučili sa spisovne vyjadrovať a sú plnohodnotnými kolegyňami – študentkami. Sú na ne dobré odozvy tak od vedúcej filiálky, ako aj od zákazníkov.

Online vzdelávanie marginalizovaných skupín

V rámci online vzdelávania žiakov na národnej úrovni bolo počas pandémie cieľom do tejto formy vzdelávania zapojiť aj dievčatá z osady. Technické možnosti a zručnosti dievčat nám ich  vzdelávanie komplikovali, preto sme volili formu zasielania obsahov na samoštúdium prostredníctvom e-mailu s cieľom prebrať si témy aj prakticky so svojou inštruktorkou v prípade možnosti vrátenia sa na odborný výcvik.

Duálne školstvo – výhodné pre spoločnosť aj žiakov

Výhodou duálneho vzdelávania pre dm je jednoznačne príprava kvalifikovaných a do pracovného života pripravených mladých ľudí, ktorí po úspešnom ukončení štúdia môžu ihneď nastúpiť do pracovného pomeru v dm. Taktiež je prínosom intenzívnejšia komunikácia a spolupráca so strednými odbornými školami v prepájaní teórie s praxou, čo v konečnom dôsledku prináša väčšiu spokojnosť nielen mladých ľudí, žiakov, ale následne aj zákazníkov dm, ktorí sú veľmi dôležití. Zamestnávateľ má totiž možnosť ovplyvňovať a meniť vzorové učebné plány a učebné osnovy a tým si napasovať tematické plány a procesy na svoje potreby. Za prínos možno považovať aj dotáciu hodín odborného výcviku a väčší priestor na nácvik teoretických poznatkov v praxi.

Výhodami pre žiakov v duálnom vzdelávaní okrem istoty budúceho zamestnania a kvalitného vzdelania, ktoré presne odráža potreby dm drogerie markt, sú viaceré benefity, ako napríklad podnikové štipendium, prospechové štipendium, gastrolístky počas praxe a zaplatenie celej stravy na teórii v škole, hradenie nákladov spojených s internátom a cestovaním naň a takisto ostatné benefity, ktoré dostávajú zamestnanci dm drogerie markt, pretože žiaci sú hneď od začiatku vzdelávania sa pre prácu v dm braní rovnocenne. Zároveň majú možnosť osvojiť si firemnú kultúru modernej nadnárodnej maloobchodnej spoločnosti a po úspešnom skončení školy, maturitnej skúške, sa stať  spolupracovníkmi dm.

Zdroj a foto: dm drogerie markt, Popis fotografie:

Zadný rad: Arpád Šimon, Miriama Halušková, Marcel Blaščák, Martina Hurtová

Predný rad: Monika Kišeľová, vedúca filiálky Denisa Horváthová, Melánia Javolková, Patrícia Kiššová