ISM: Opatrenia Vlády Slovenskej republiky na podporu retailu sú nedostatočné!

Reakcia Iniciatívy slovenských maloobchodníkov k aktuálnym krokom vlády. Táto iniciatíva vznikla ako reakcia na súčasnú kritickú situáciu v maloobchode a združuje viac ako 100 maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.

 

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov nepovažuje doterajšie opatrenia Vlády Slovenskej republiky na podporu tohto segmentu za dostatočné.

Vláda deklarovala, že má záujem pomôcť najviac ohrozeným zamestnávateľom. Avšak viaceré náležitosti, ktoré prijaté opatrenia obsahujú, výrazne obmedzujú ich reálnu pomoc pre segment maloobchodu:

  1. Limit na jednu spoločnosť diskriminuje väčších zamestnávateľov, ktorí vyčerpajú celú pomoc už za marec a ďalej tak zostanú bez podpory
  2. Spoločnosť nemôže čerpať podporu ak nezaplatila odvody za február, pričom tie boli splatné v marci a ten už spadal do obdobia zasiahnutého opatreniami
  3. Spoločnosti, ktoré začali fungovať minulý rok a dostali sa kvôli investíciám hneď do straty, nedostanú pomoc od štátu.
  4. Podpora nie je určená pre firmy, ktorým rapídne klesol obrat, ale naďalej fungovali a ich zamestnanci boli na prevádzkach
  5. Vzťahy s prenajímateľmi musí riešiť vláda

Zároveň vláda stále nezačala riešiť problém s platením nájomného. Väčšina prenajímateľov stupňuje tlak na uhradenie platieb za prenájom priestorov prevádzok, ktoré nemôžeme využívať.

Považujeme preto za nutné pripraviť aj legislatívnu úpravu vzťahov s prenajímateľmi tak, aby boli vzájomné vzťahy oboch strán rovnocenné. Jednou z takýchto úprav by mala byť možnosť nájomcov vypovedať alebo pozastaviť nájomné zmluvy s prednostným právom na ich opätovné uzavretie/pokračovanie nájmov po ukončení súčasnej situácie za nových podmienok, ktoré si strany novo dohodnú. Príkladom môže byť poľská úprava prijatá pred dvoma týždňami. Alebo práva nájomcov aké majú vo vyspelých západných právnych poriadkoch, ako je napríklad rakúske právo. Štát by mal zároveň prebrať rolu moderátora v tejto veľmi nevyrovnanej diskusii medzi prenajímateľmi a nájomcami, na ktorú vzájomne zmluvné vzťahy neboli pripravené.

Iba okamžitá reakcia dokáže zabrániť hromadnému prepúšťaniu

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov si uvedomuje zložitosť situácie, ktorej Slovensko čelí, ale s odkladaním riešenia týchto problémov sa výrazne znižuje šanca na prežitie mnohých maloobchodníkov. V tejto situácii mnohým spoločnostiam nezostáva iná možnosť ako ohlasovať hromadné prepúšťania. Vyzývame preto Vládu SR, aby urýchlene prijala potrebné kroky a zabránila tak úpadku jedného z kľúčových sektorov slovenskej ekonomiky.

ISM združuje viac ako 100 maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Celkovo segment maloobchodu zamestnáva na Slovensku niekoľko stoviek tisíc ľudí.

Zástupcovia Iniciatívy slovenských maloobchodníkov sú pripravení sa s Vládou SR stretnúť, ak o to bude záujem, a na príkladoch vysvetliť celú situáciu a všetky dopady, s ktorými sa musia slovenskí maloobchodníci vysporiadať. Naším záujmom je nájsť riešenie, ktoré nikoho nepoškodí, ale bude prijateľné a najvýhodnejšie pre všetkých – našich zamestnancov, samotných nájomcov, prenajímateľov a aj pre verejný sektor.

Zdroj: ISM