Združenie podnikateľov Slovenska založilo platformu pre rodinné podniky

Združenie podnikateľov Slovenska sa vo svojej činnosti ťažiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia a obhajuje záujmy slovenských podnikateľov doma a v zahraničí.

 

V rámci tohto zámeru je jedným z hlavných cieľov podpora rodinných firiem, ktoré sú kľúčovým pilierom slovenskej ekonomiky. Na slovenskom trhu tvoria odhadom viac ako 40 % zo všetkých podnikateľských subjektov s pozitívnym trendom nárastu. Združenie podnikateľov Slovenska tak začalo pred rokom tvoriť koncept platformy s víziou stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu a podčiarknuť tak význam rodinného podnikania. Realizovaním stanovenej vízie je novozaložená platforma, ktorá môže napĺňať svoje hlavné ciele.

Úlohou platformy je:

§  v mene rodinných firiem  presadzovať ich záujmy aj v oblasti legislatívy a vládnej podpornej politiky, aby rodinné firmy mohli dlhodobo a zodpovedne pôsobiť  na slovenskom trhu

§  identifikovať problémy, ktoré sú špecifické pre rodinné firmy, pomáhať im hľadať riešenia, poskytovať prístup k poradenským službám

§  vytvoriť priestor na stretávanie a výmenu skúseností jednotlivých rodinných podnikov

§  napomáhať k zvyšovaniu povedomia širšej verejnosti o význame rodinného podnikania pre ekonomiku a hľadať najúčinnejšie spôsoby ako ho spoločensky oceniť

Združenie podnikateľov Slovenska pre tento účel uzatvorilo strategické partnerstvo s nasledujúcimi inštitúciami:

  1. Slovak Business Agency: je organizáciou na podporu MSP, ktorej je ZPS zakladateľom spolu s MH SR a preto vie zabezpečiť synergiu medzi fungovaním platformy, podpornými programami a opatreniami MH SR ako aj schémou SBA pre rodinné firmy
  2. Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu: nedávno úspešne dokončila veľký medzinárodný projekt zameraný na rodinné firmy, pričom jeho konkrétne výsledky – databázu rodinných firiem, on-line monitor a porovnávaciu analýzu rodinných firiem. Tieto budú môcť aktívne využívať členovia platformy
  3. Renomované poradenské spoločnosti – Jenewein Group, RSM Consulting SK,  ktoré sa dlhodobo venujú komplexnému poradenstvu pre slovenské rodinné firmy.

O Združení podnikateľov Slovenska

ZPS je prvé záujmové združenie súkromných podnikateľov v modernej histórii Slovenska. Vo svojej činnosti presadzuje nasledujúce priority, ktoré boli pre rok 2020 schválené Snemom ZPS:

  • ochrana podnikateľského stavu pred masívnym obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd v dôsledku neustále narastajúcej regulácie, ktorá ničí podnikanie
  • obnovenie rešpektu výkonnej a zákonodarnej moci voči princípu ochrany súkromného vlastníctva, zastavenie svojvôle súdnej moci a prokuratúry pri rozhodovaní, vyvodzovanie zodpovednosti za také konanie
  • zníženie miery prerozdeľovania a návrat k politike tvorby bohatstva ako základu prosperity, dnes nezodpovední politici rozhodujú o príliš veľkej časti hodnôt vytvorených súkromným sektorom, čo je hlavnou príčinou narastajúcej korupcie a parazitického správania
  • postavenie záujmov domácich podnikateľov, vrátane rodinných firiem, do centra pozornosti vlády, zohľadňovanie ich zásadného ekonomického a sociálneho významu, presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov v Európskej únii
  • ochrana imidžu podnikateľov a podnikania pred negatívnymi stereotypmi v médiách a medzi veľkou časťou intelektuálov, budovanie značky ZPS ako prvej podnikateľskej organizácie v modernej histórii Slovenska a s tradíciou boja za zlepšovanie podmienok pre podnikanie
  • otváranie diskusie o vážnych celospoločenských problémoch, presadzovanie jasných hodnotových postojov v otázkach fungovania demokratického politického systému, demografického vývoja, migrácie, systému vzdelávania, podoby sociálneho systému

Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska, Ilustračné foto: Pixabay.com