Zahraničný obchod vo februári opäť v znamení novej automobilky

Bilancia zahraničného obchodu vo februári naplnila naše očakávania. Podobne ako v januári sme mohli opäť pozorovať trend rozširovania prebytkov zahraničného obchodu, a to takmer výlučne vďaka novým výrobným kapacitám v automobilovom priemysle. Tie síce navyšujú obe strany bilancie, vývozy aj dovozy, avšak zatiaľ čo v minulom roku ešte prevládal efekt doznievajúcich investícií a napĺňania skladov pre novú produkciu (a teda silnejší rast dovozov), tento rok už v súlade s očakávaniami začína prevažovať efekt novej produkcie (a teda silnejší rast vývozov).

 

Kategória strojov a prepravných zariadení bola aj vo februári zodpovedaná za gro medziročného rastu ako na strane dovozov, tak i vývozov. Tvorila viac ako 90% rastu dovozov, predpokladáme najmä v dôsledku vyšších dovozov materiálu do výroby, a približne štyri pätiny rastu vývozov, predpokladáme, že najmä v dôsledku vyšších vývozov áut, hoci viac nám môžu napovedať zajtrajšie čísla priemyslu, pričom nie je vylúčené, že vývozy v tejto kategórií mohli potiahnuť aj stroje, ktoré sa zdá zatiaľ relatívne odolávajú spomaleniu európskej ekonomiky (resp. reagujú naň s oneskorením).

Prebytok zahraničného obchodu sa podľa údajov Štatistického úradu vo februári vyšplhal na 284 mil. EUR. Štatistický rad zároveň na základe spresnených údajov výraznejšie zrevidoval aj údaje za január, keď prebytok v prvom mesiaci roka zvýšil až o 135 mil. EUR na 310 mil. EUR (najmä v dôsledku revízie smerom nadol na strane dovozov). 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa tak zvýraznil z revidovaných 3,0% v januári na 3,1% vo februári. Zdá sa teda, že sa definitívne odrazil od dna, ktoré zaznamenal v decembri minulého roka na úrovni 2,7%.

Už menej ako prebytok zahraničného obchodu vo februári potešil obrat v zahraničnom obchode. V porovnaní s januárom sa po zohľadnení sezónnych vplyvov znížil ako objem vývozov (o 2,3%), taj i dovozov (o 0,9%). Dynamika medziročného rastu sa tak spomalila z 13,3% na 7,9% na strane vývozov a z 8,7% na 7,0% na strane dovozov. Najmä pri vývozoch však významnú úlohu zohrával aj bázicky efekt, ktorý pomáhal v januári navyšovať dynamiky rastu (najmä medziročného). Aj čísla zahraničného obchodu naznačujú, že slovenský priemysel v tomto roku vykazuje (a bude vykazovať) akúsi dvojrýchlostnosť. Spomaľujúci rast európskeho dopytu brzdí rast produkcie i vývozov väčšiny odvetví slovenského (vo viacerých pozorujeme dokonca pokles), ktorý je však viac ako plne kompenzovaný novými výrobnými kapacitami v automobilovom priemysle, keď nový závod Jaguár Land-Rover v Nitre prešiel z investičnej do výrobnej fázy.

Výhľad

Silný domáci dopyt, najmä v dôsledku vyšších priemyselných dodávok do postupne nabiehajúcej výroby novom závode Jaguár Land-Rover, by mali ešte aj v nasledujúcich pár mesiacoch tlačiť dovozy nahor. Tie by už podobne ako v prvých dvoch mesiacoch roka mali byť viac ako plne kompenzované i prvými vývozmi nových áut z novej automobilky. Efekt nových vývozov by pritom v priebehu roka mal začať čoraz výraznejšie prevažovať efekt vyšších priemyselných dodávok zo zahraničia a prebytky zahraničného obchodu by sa tak mali ďalej rozširovať. Nové kapacity v automobilovom priemysle by pritom mali prevážiť i slabnúci ekonomický rast u našich obchodných partnerov a držať tak medziročný rast obratu v zahraničnom obchode stále v kladných číslach. Rizikom pre zahraničný obchod je stále prípadné rozpútanie obchodnej vojny medzi EÚ a USA, či tvrdý Brexit. Obe by pocítil najmä slovenský automobilový priemysel (priamo i nepriamo, cez pomalší rastu európskych ekonomík).

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky