Zahraničný obchod v júni ostal silný

Flash news 09.08 2018

Zahraničný obchod v júni naplnil naše optimistické očakávania. Podľa údajov Štatistického úradu sa jeho prebytok opäť mierne zvýraznil, keď júnové vývozy prevýšili dovozy o 432 mil. EUR. Prebytok zahraničného obchodu bol tak porovnateľný s júnom minulého roka. 12-mesačný prebytok teda ostal nezmenený na revidovanej úrovni 3,6% HDP (Štatistický úrad na základe spresnených čísel zvýšil prebytok zahraničného obchodu v prvých piatich mesiacoch roka o 39 mil. EUR).

 
Nepotešil pritom len prebytok zahraničného obchodu, ale aj jeho obrat. Vývozy aj dovozy dokázali obhájiť silné májové pozície a dokonca opäť pridali ešte aj niečo navyše. Po očistení o tradičnú sezónu sa tak dovozy aj vývozy v júni vyšplhali na nové historické maximá a potvrdzovali tak pretrvávajúci rast slovenskej ekonomiky. Dynamika medziročného rastu obratu v zahraničnom obchode v júni opäť nazrela do dvojciferných hodnôt, keď tesne presiahla hranicu 10%. Na druhej strane, podobne ako v máji ju opäť pomáhali zdvíhať rastúce ceny ropy, reálny rast dovoz aj vývozov bol tak predsa len o niečo pomalší. Vyššie dovozy a vývozy minerálnych palív (ropa, plyn a ich produkty) pridávali k dynamike medziročného rastu 2 (vývozy) až 2,5 pb. (dovozy).

Vývozy sa v júni zvýšili o 0,2% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 8,5% na 10,7%. Zdá sa teda, že vývozy aj v júni ďalej tlačili na plynový pedál. Okrem už zmienených palív, ktoré aj vďaka rastúcim cenám ropy medziročne vzrástli až o 86%, silný rast zaznamenali najmä stroje a prepravné prostriedky (10,9% medziročne), t.j. hlavný slovenský exportný artikel. Táto kategória bola zodpovedná až za 60% medziročného rastu vývozov, paliva za ďalšiu pätinu. Ostatné exportné kategórie tak k celkovému medziročnému rastu exportov prispievali len zanedbateľne. Silné čísla exportov by sa mali prejaviť aj na zajtra zverejnených číslach priemyslu.

Rastúci priemysel zároveň vytvára aj zvýšený tlak na dovoz materiálu a tovaru pre výrobu. Dovozy v júni medzimesačne vzrástli o 0,8%. Palivá boli zodpovedné za takmer tretinu medziročného rastu dovozov, viac ako polovica rastu opäť pripadla na kategóriu strojov a prepravných prostriedkov, kde sa mixujú investičné dovozy a dovozy pre výrobu. Spotrebné dovozy ani v júni pravdepodobne dovozy zásadnejšie nezvyšovali (v súlade so slabšími číslami domácich maloobchodných tržieb).

Obrat v zahraničnom obchode sa v druhom štvrťroku opäť zásadnejšie zrýchlil. Dovozy si v porovnaní s úvodom roka polepšili o 2,4%, vývozy až o 3,1% (sezónne očistené). Dynamiky medziročného sa zrýchlili z úrovni okolo 3-4% až k 9%. Nepatrne silnejší nárast si tentokrát už pripísali vývozy, a tak sa prebytky zahraničného obchodu začali pozvoľna opäť rozširovať (z 3,3% v 1Q na 3,5% HDP v 2Q). Nominálne čísla zahraničného obchodu však výrazne ovplyvnila rastúca cena ropy na svetových trhoch. Reálne rasty v zahraničnom obchode by tak mali byť predsa len miernejšie, najmä na strane dovozu. Naopak, zvýraznenie prebytku zahraničného obchodu by mohlo byť v stálych cenách ešte výraznejšie (vyššia cena ropy by mala navyšovať najmä deflátor na strane importov, exportné ceny medziročne len stagnovali). Príspevok zahraničného obchodu k rastu HDP sa tak v 2Q pravdepodobne zvýraznil (najmä vďaka reštartu automobilového sektora, kde už časť investícií (VW) prešla do produkčnej fázy) a kompenzoval tak pomalší rast spotreby domácnosti.

Výhľad

Silný domáci dopyt, či už dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by mali ešte v nasledujúcich mesiacoch opäť raz zatlačiť na dovozy. Silné dovozy by však už mali byť kompenzované aj silnejšími vývozmi. Tie by sa mali viesť na vlne pokračujúceho oživenia v Európe (hoci pozvoľne slabnúceho), z ktorého by mal ťažiť i domáci (už etablovaný) automobilový priemysel, ktorý ukončili fázu modernizácie modelového portfólia. Na druhej strane, cyklické spomalenie rastu v Európe by mohlo predsa len spomaliť rast vývozu strojov, či elektrických zariadení. V samom závere roka (poslednom kvartáli) a predovšetkým v budúcom roku, by sa prebytky zahraničného obchodu mali začať opäť významnejšie rozširovať, a to pod vplyvom prechodu štvrtej automobilky v krajine (Jaguár-Land Rover) z investičnej do produkčnej fázy. Rizikom pre zahraničný obchod je prípadné rozpútanie obchodnej vojny medzi EÚ a USA, ktoré by pocítil najmä slovenský automobilový priemysel (priamo i nepriamo, cez pomalší rastu európskych ekonomík).

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.