Pýtajme si slovenské. S rozumom

Po rokoch, keď sme prostredníctvom Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska „Pýtajme si slovenské“ apelovali na pocity slovenských spotrebiteľov heslami „S hrdosťou si pýtajme slovenské“, „S dôverou si pýtajme slovenské “, sa môžeme na základe výsledkov nákupného správania slovenských spotrebiteľov pustiť do zložitejších tém spojených s podporou nákupného patriotizmu. Podľa prieskumov agentúry GfK sa do Národných dní zapája každoročne viac ako milión spotrebiteľov. Tento rok budeme apelovať na rozum a zdravé rozhodovanie pri každodennom nakupovaní. Hlavným komunikačným heslom je apel, „S rozumom si pýtajme slovenské“.
Za posledných sedem rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni súčasťou, sa téma ohľadom dôležitosti sledovania krajiny pôvodu a nakupovania domácich výrobkov, stala témou celospoločenského významu. Zaznamenávame potešiteľné výsledky aj v tom, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na ekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Na takomto základe sa dá stavať a ísť ďalej v komunikácii s občanmi.

„Výsledky prieskumov nám potvrdzujú, že nákupný patriotizmus na Slovensku má stúpajúci trend.

Dozrel preto čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Je dôležité poukázať na ďalšie súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov. Nesúvisí to iba s dopadom na našu ekonomiku, ale aj dopadom na naše zdravie, životné prostredie a kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého z nás.“ Týmito slovami hodnotí vývoj, ale aj predstavuje budúcnosť projektu, pani Bohumila Tauchmannová, ktorá je autorkou tohto národného projektu.

“Keď nám v roku 2012 pani Tauchmannová predstavila projekt – Kvalita z našich regiónov, veľmi nás zámer projektu zaujal a od toho roku sme jeho stálym partnerom. Ako ekonómovi sa mi na projekte najviac páči ten multiplikačný efekt, keď len malá zmena v nákupnom správaní spotrebiteľa môže pozitívne ovplyvniť celkové fungovanie spoločnosti v prospech nás všetkých.“, zhodnotil prínos projektu Kvalita z našich regiónov generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Radio Services pán Tomáš Kapusta.

Počas celej histórie Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska „Pýtajme si slovenské“ máme k dispozícii výsledky prieskumu spoločnosti GfK, ktorými meriame úspešnosť tejto komunikačnej a vzdelávacej aktivity. Prieskum sa realizuje u tradične pred kampaňou „Pýtajme si slovenské“.

  • Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska aktuálne pozná viac ako 1,5 milióna obyvateľov, čo predstavuje tretinu občanov Slovenska a oproti minulému roku sa znalosť medzi obyvateľstvom mierne zvýšila.
  • Až 83% obyvateľov Slovenska by sa v tomto roku pravdepodobne zapojilo do kampane „Pýtajme si slovenské“, čo je nárast oproti minulému roku až o 9%.
  • Do kampane sa aspoň raz v minulosti zapojila vyše polovica z tých, ktorí ju poznajú. Počet tých ktorí sa zapájajú každý rok stúpol z 24% na 30%.
  • Až 63% ľudí sa v práci, v domácnostiach rozprávajú o potrebe kúpy domácich výrobkov. Zaznamenali sme medziročný nárast o 6%. Táto téma sa stala významnou celospoločenskou témou.
  • Takmer 60% ľudí nakupuje v súčasnosti viac slovenských výrobkov ako v predchádzajúcich rokoch. Oproti minulému roku to predstavuje 4% nárast.
  • Viac ako 60% spotrebiteľov si myslí, že na pultoch obchodných reťazcov nie je dostatok slovenských potravín, pričom tento podiel má stúpajúci trend.

Zdroj a foto: Incoma, Abicon Trade, Kvalita z našich regiónov