Cenné skúsenosti, ktoré uľahčia nástup do zamestnania

People 12.04 2017

Rozhodnutie, na ktorú strednú školu prihlásiť svoje dieťa, a výber smeru, ktorým sa bude jeho pracovný život uberať, nie sú vôbec jednoduché, pretože ide o jeho budúcnosť. Gymnáziá, konzervatóriá či stredné odborné školy – možností je mnoho, ale vybrať sa dá len jedna. Študovať však nemusí vždy znamenať len sedenie nad knihami. Aj stredná odborná škola dokáže dať študentom nielen možnosť získať vedomosti, ale aj prax na top úrovni, finančnú nezávislosť a slobodu. A práve takéto skúsenosti môžu študenti nabrať v rámci duálneho vzdelávania aj v spoločnosti dm drogerie markt. Na svoje budúce povolanie sa totiž pripravujú v reálnych podmienkach, teda priamo v predajniach dm, kde sa podieľajú na každodennom chode prevádzky. Už počas štúdia tak nadobudnú všetky potrebné vedomosti z praxe, ktoré im uľahčia začiatok pri nástupe do zamestnania.

 

Aj napriek tomu, že SDV bol predminulý rok zavedený do praxe, nepostačuje to na uspokojenie potrieb absentujúcej odbornosti. Záujem zo strany žiakov o SDV zatiaľ veľký nie je, pričom dm vidí príčinu v nízkej informovanosti spoločnosti aj zo strany zriaďovateľov základných škôl a štátu o SDV a jeho výhodách tak pre žiaka, ako aj rodiča. Absentuje aj starostlivosť o školy v zmysle pripravenosti, informovanosti a spolupráce s ministerstvom školstva či VÚC. Spolupráca so základnými školami taktiež nie je uspokojivá. Podpisuje sa tu však aj rodič, ktorý zatiaľ nerieši uplatniteľnosť svojho dieťaťa po ukončení štúdia na trhu práce.

 

Slabé stránky systému duálneho vzdelávania a iniciované zmeny zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Ing. Marcel Blaščák, manažér rozvoja organizácie, dm drogerie markt

 

SLABÉ STRÁNKY SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

o    INFORMOVANOSŤ ZO STRANY ŠTÁTU

o    ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 • Chýbajúci priestor na školách
 • Vnímanie povolania predavač

o    STREDNÉ ŠKOLY

 • Krátenie normatívu
 • Systém vstupu žiaka do SDV
 • Limitujúci počet žiakov
 • Maturity

o    NASTAVENIE KRITÉRIÍ PRIJÍMACÍCH KONANÍ

o    CERTIFIKÁCIA

 • Certifikácia prevádzok
 • Certifikácia inštruktorov praktického vyučovania

o    VZDELÁVANIE INŠTRUKTOROV PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

 • INICIOVANÉ ZMENY V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
 • OČAKÁVANIA dm drogerie markt OD VSTUPU DO SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Slovenská aliancia moderného obchodu sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov

Od februára 2017 sa Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorej je dm členom, stala novým kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Vstupom SAMO do RÚZ sa vytvoril jedinečný priestor na spoluprácu s významnými subjektmi – firmami a zväzmi, ktoré zastupujú záujmy zamestnávateľov na Slovensku naprieč všetkými odvetviami hospodárstva. Spoločnosť dm drogerie markt týmto krokom ukončila svoje pôsobenie v RÚZ k 31. januáru 2017 ako individuálny člen RÚZ a pôsobí v RÚZ už ako člen SAMO.

Vzdelávanie pre prácu v dm

Vzhľadom na to, že o vyučenie sa v odbore predavač nie je v súčasnosti záujem, dm pripravila už pred piatimi rokmi vlastný vzdelávací program pre oblasť obchodu, v ktorom neustále pokračuje a napreduje. Od roku 2012 podporuje žiakov vybraných stredných odborných škôl v odboroch obchodný pracovník a pracovník marketingu v rámci vlastného projektu Vzdelávanie pre prácu v dm. Žiaci zaradení do tohto projektu vykonávajú odborný výcvik priamo na filiálkach spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky z radov vedúcich filiálok. Priama účasť žiakov na každodennom živote prevádzky prispieva k získavaniu vedomostí z praxe a skúseností, ktoré by v škole nemohli získať.

Svojim žiakom dm drogerie markt hradí náklady na cestovné, stravu a ubytovanie. Odmenou i motiváciou je účasť na vzdelávacích a rozvojových aktivitách, motivačné a prospechové štipendium a v neposlednom rade aj ponuka pracovného miesta po ukončení štúdia. Cieľom projektu je vysoká odbornosť absolventov v oblasti predaja drogériového tovaru a ich skúsenosti z reálneho pracovného života, ako aj komunikačných a obchodných zručností. V klasickom školskom systéme vzdelávania má dm aktuálne uzavretých 8 zmlúv, pričom aktívne spolupracuje so štyrmi z nich, a to s SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Bratislave, SOŠ Jána Bocatia v Košiciach a SOŠ obchodu a služieb v Prešove. V aktuálnom školskom roku 2016/2017 má dm v rámci projektu Vzdelávanie pre prácu v dm (mimo SDV) celkovo 23 žiakov od prvého až po štvrtý ročník. V poslednom školskom roku 2015/2016 zmaturovali prvé tri žiačky z projektu Vzdelávanie pre prácu v dm, ktoré sa v spoločnosti aj zamestnali.

Spolupráca s vysokými školami

V roku 2014 začala dm vyvíjať intenzívnu snahu aj o rozšírenie spolupráce so študentmi vysokých škôl. V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do dm celkom sedem študentov vysokoškolského štúdia, ktorí budú vykonávať atraktívne ohodnotenú stáž na centrále dm v Bratislave a v centrálnom sklade v Senci. Počas stáže, ktorá bude trvať až do ukončenia ich štúdia, absolvujú stážisti rotáciu naprieč všetkými oddeleniami dm vrátane skladu a filiálky. Zároveň budú zatiahnutí do pracovného procesu, kde budú vykonávať úlohy ako ostatní spolupracovníci v dm. Počas trvania stáže bude mať každý žiak svojho kouča a vedúceho zapracovania, ktorí ho budú celým procesom sprevádzať. Pred ukončením stáže môžu tvoriť svoju záverečnú prácu na praktickú tému, s ktorou sa stretávajú v prostredí dm. Cieľom spolupráce je, aby stážisti spoznali fungovanie firmy v praxi a mohli tak urobiť lepšie rozhodnutie o svojej ďalšej kariére. Po ukončení štúdia môžu v prípade obojstranného záujmu nastúpiť do dm ako noví spolupracovníci. Vízia do ďalších ročníkov je rozšírenie tejto spolupráce smerom k študentom obchodných akadémií, kde sa taktiež bude dm snažiť o dlhodobú spoluprácu.

Duálne vzdelávanie pre prácu v dm

V systéme duálneho vzdelávania má dm zazmluvnené tri stredné odborné školy, a to SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch a
SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi. V rámci nich sa reálne vzdeláva v SDV v dvoch školách, a to v
SOŠ S. Jurkoviča v Bratislave, kde tento školský rok otvorila druhú duálnu triedu, a SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, kde sa podarilo otvoriť tento rok prvú duálnu triedu, v ktorej má dm dvoch žiakov. Celkovo tak v SDV tento školský rok vyučuje 22 žiakov v troch duálnych triedach, dvoch prvých ročníkoch a jednom druhom ročníku. V tomto období sme rozšírili počet SOŠ, s ktorými chceme v nasledujúcom školskom roku spolupracovať v rámci systému duálneho vzdelávania, o nasledovné stredné odborné školy: SOŠ potravinársku v Nitre, SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Žiline, SOŠ Jána Bocatia v Košiciach, SOŠ obchodu a služieb v Prešove a Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi.

Výhodné pre dm aj žiakov

Výhodou SDV pre dm je jednoznačne príprava kvalifikovaných a do pracovného života pripravených mladých ľudí, ktorí po úspešnom ukončení štúdia môžu ihneď nastúpiť do pracovného pomeru v spoločnosti. Taktiež je prínosom intenzívnejšia komunikácia a spolupráca s SOŠ v prepájaní teórie s praxou, čo v konečnom dôsledku prináša väčšiu spokojnosť nielen mladých ľudí, žiakov, ale následne aj zákazníkov dm, ktorí sú veľmi dôležití. Zamestnávateľ má totiž možnosť ovplyvňovať a meniť vzorové učebné plány a učebné osnovy, a tým si napasovať tematické plány a procesy na svoje potreby. Za prínos možno považovať aj dotáciu hodín odborného výcviku a väčší priestor na nácvik teoretických poznatkov v praxi.

Výhodami pre žiakov SDV okrem istoty budúceho zamestnania a kvalitného vzdelania, ktoré presne odráža potreby dm drogerie markt, sú viaceré benefity: podnikové štipendium, prospechové štipendium (samozrejme, pri dosahovaní dobrých študijných výsledkov), gastrolístky počas praxe a zaplatenie celej stravy na teórii (v škole), hradenie nákladov spojených s internátom a cestovaním naň a takisto ostatné benefity, ktoré dostávajú zamestnanci dm drogerie markt. Žiaci sú totiž hneď od začiatku vzdelávania sa pre prácu v dm braní rovnocenne. Zároveň majú možnosť osvojiť si firemnú kultúru modernej nadnárodnej maloobchodnej spoločnosti a po úspešnom skončení školy, maturitnej skúške, sa stať spolupracovníkmi dm.

 SDV priniesol aj veľa zmien tak zamestnávateľovi, ako i školám. Tie školy, ktoré sa o SDV zaujímali od začiatku (nebolo ich však veľa), ho vedeli jednoduchšie naštartovať. Zamestnávateľ to mal v takomto prípade taktiež ľahšie, pretože prichádzalo k vzájomnej podpore a ústretovosti vo všetkých smeroch. Spolu so školou sa pracovalo na tvorbe učebných osnov, na tematických plánoch, evidencii dochádzky, vykazovaní odučených tematických celkov, ako aj na hodnotení žiaka na odbornom výcviku. Spolupracovalo sa aj na riešení rôznych situácií pri výchove a vzdelávaní žiakov, ktorí prechádzajú vývinovými zmenami.

Učenie sa v práci a pri práci

Žiaci dm sú hneď od prvého dňa na odbornom výcviku súčasťou tímu predajne. Sú aktívne zapájaní do riadneho procesu kompletnej práce v predajniach, aby si teóriu získanú v škole mohli hneď čo najviac prepájať s praxou. Ale aj v predajniach prebieha ich vyučovací deň v zmysle vysvetľovania teoretických poznatkov k jednotlivým témam z učebných celkov. Tieto poznatky sa pritom prenášajú hneď do praktického nácviku a osvojovania si danej témy.Inštruktorky si spolu so žiakmi stanovia ciele dňa a kroky, ako ich dosiahnu, a v závere dňa si ich spoločne vyhodnotia. Žiaci majú svoje zakladače, do ktorých si tieto svoje ciele a ich vyhodnotenia zapisujú. dm sa usiluje o princíp Lernen in der Arbeit – učenie sa v práci a pri práci.

 dm vzdeláva žiakov nielen odborne, ale aj aj osobnostne

V minulom školskom roku sa pre žiakov dm podarilo zrealizovať nasledovné aktivity:

 • Workshop HERBÁRIUM pre žiakov odborného výcviku v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica vo vzdelávacom centre Zaježová ako doplnkové odborné vzdelávanie z oblasti drogériového sortimentu, ktoré zatiaľ školy nedokážu poskýtnúť, pretože neexistuje odbor so špecializáciou na drogériový tovar. Cieľom trojdňového kurzu bolo atraktívnou formou motivovať žiakov, aby pripravovali kvalitné videopríspevky opierajúce sa o získané odborné vedomosti a prezentačné zručnosti v rámci tematického obsahu duálneho vzdelávania s prepojením na sortiment, filozofiu a prozákaznícky prístup dm drogerie markt. Žiaci počas kurzu získali teoretické aj praktické vedomosti z oblasti eko-kozmetiky a jej certifikácie, ekologického poľnohospodárstva a certifikácie, byliniek a ich použitia, osobnostného rozvoja, komunikačných zručností a tvorby videoblogov.
 • Kreatívny workshop ZaŽiTok s využitím prvkov divadla pre žiakov 2. ročníka. V poslednom období zaznamenávame upozornenia odborníkov na pokles schopnosti mladých ľudí ústne komunikovať. K tomu sa pridáva ich slabá odolnosť proti stresu, psychickej či fyzickej záťaži. V tomto smere vnímame divadlo ako najvhodnejšiu a najbezprostrednejšiu formu rozvoja a prekročenia zóny komfortu. Žiaci majú možnosť vytvoriť pod vedením skúsených režisérov svoje vlastné predstavenie. Jeho prezentácia sa uskutoční v záverečný deň workshopu. Na túto príležitosť pozývajú žiaci svojich blízkych a pre nich dôležitých ľudí zo súkromného, z pracovného aj zo školského života, ktorým chcú ukázať svoje predstavenie. Každá prezentácia je jedinečná, uskutoční sa len raz.
 • E-learning – vzdelávanie pre prácu s drogériovým tovarom. Táto elektronická forma je súčasťou interného vzdelávania spolupracovníkov dm na prevádzke. Žiaci takto získavajú prehľad o drogériovom sortimente a výrobkoch, ktoré sa predávajú v dm. Súčasťou tejto formy bola aj účasť na dvoch jednodňových workshopoch, ktorých cieľom bolo zhrnutie obsahu absolvovaného e-learningu a vzájomné učenie sa jeden od druhého.

V týchto aktivitách spoločnosť bude pokračuje aj tento školský rok, pribudli k nim však aj ďalšie, a to exkurzia do centrálneho skladu dm, nadväzujúca na učivo z tematických plánov, a drogéristické dni pre žiakov dm v SDV.

Webová stránka k vzdelávaniu v dm

Pre potenciálnych záujemcov o štúdium za podpory dm bola pripravená internetová stránka www.dm-vzdelavanie.sk, na ktorej nájdu žiaci a ich rodičia podrobné informácie o možnosti vzdelávania v dm, informáciu o školách, čo sú do vzdelávania zapojené, odboroch, ktoré je možné študovať, zoznam podpory, ktorú dm svojim žiakom poskytuje, a systém, ako sa stať žiakom dm.

Certifikované inštruktorky

Predtým, ako vstúpil do platnosti zákon o duálnom vzdelávaní, dm pri vzdelávaní a príprave svojich inštruktoriek spolupracovala s Rakúskou hospodárskou komorou. Inštitút na podporu hospodárstva (WIFI) udelil certifikáty 37 spolupracovníčkam dm, ktoré viedli a vedú žiakov počas odbornej praxe. Od apríla 2015 Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá povinnosť certifikovať spôsobilosť inštruktoriek prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov. Odbornú spôsobilosť viesť žiakov zapojených v duálnom systéme vzdelávania získalo v školskom roku 2015/2016 touto cestou 15 inštruktoriek dm a v tomto školskom roku sa k nim pridajú ďalšie. Inštruktorkami dm nie sú len vedúce filiálok, ale aj predavačky poverené zastupovaním vedúcej predajne.

Zdroj a foto: dm drogerie markt