Reťazce a ich prístup k školeniam

People , 20.03 2017

V predchádzajúcich číslach sme sa venovali povinným aj nepovinným školeniam zamestnancov a ich dôležitosti. Zisťovali sme, ako sa k problematike stavajú a ako ju riešia významné retailové siete na slovenskom trhu.

 

 1. Ako zabezpečujete zákonné resp. povinné školenia svojich zamestnancov?
 2. Akým spôsobom evidujete súvisiacu dokumentáciu pre prípadné audity a inšpekcie?
 3. Využívate v oblasti prevencie voči pracovným úrazom aj moderné nástroje (napr. e-learning, smart zariadenia,…)?

 

Martin Krajčovič, Media Communications Manager, Tesco Stores SR, a.s.

 1. Pri vstupných školeniach novo nastúpení zamestnanci absolvujú povinné školenie BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, OPP (Ochrana pred požiarmi) a CO (Civilná obrana), ktoré sú zabezpečované externou dodávateľskou firmou. Školenie „Kurz prvej pomoci“ – je zabezpečovaný taktiež externe, dodávateľskou firmou.
 2. Prezenčné listiny o absolvovaní povinného školenia (BOZP, OPP a CO) – pri nástupe zamestnanca, sú uložené v zložke školení. Opakované školenia sú absolvované prostredníctvom e-learningovej aplikácie a sú uložené v osobnom spise zamestnanca – ktorý si po úspešnom absolvovaní e-learningového školenia vytlačí a podpíše záznam zo školenia. Výsledky auditov a kontroly prevádzok sa evidujú v aplikaci E-klient.
 3. Zamestnanci pravidelne absolvujú opakované školenia prostredníctvom e-learningovej aplikácie. Jedná sa o nasledovné školenia: BOZP, OPP a CO (každých 24 mesiacov), HCCP. Moderné nástroje sa používajú v rámci stredoeurópskeho projektu „Kultúra bezpečnosti práce„ zameraného na distribúciu a odd. majetku.

Zuzana Janove, PR Manager, IKEA

 1. Povinné školenia pre našich zamestnancov prebiehajú aj interne, využívame aj služby certifikovaných dodávateľov.
 2. Všetku súvisiacu dokumentáciu k školeniam evidujeme v písomnej podobe a uchovávame ju v rámci zákonných lehôt.
 3. V oblasti prevencie pracovných úrazov používame ochranné pracovné prostriedky a pravidelne našich zamestnancov školíme. Hľadáme tiež čo najefektívnejšie cesty pre informovanie našich kolegov, ako pracovným úrazom predchádzať, od klasických foriem, ako sú nástenka, TV v kantíne, informačné letáky od Pracovnej zdravotnej služby, až po digitálne pomôcky, či interné rádio.

Ing. Marianna Voštinárová, Manažérka personalistiky a miezd, dm drogerie markt

 1. Zabezpečujeme ich dodávateľským spôsobom.
 2. Školenia sú realizované formou e-learningu, takže dokumentácia je uložená aj elektronicky. Legislatíva však vyžaduje, aby záznam o školení bol podpísaný zamestnancom aj technikom BOZP, takže v tlačenej forme sú archivované v osobných spisoch zamestnancov. Interné smernice týkajúce sa BOZP sú zverejnené na sharepointe a sú tak prístupné všetkým spolupracovníkom.
 3. Využívame e-learningovú formu školenia, ktorá obsahuje všetky zákonné požiadavky. Ako prevenciu proti úrazom absolvujú naši spolupracovníci špeciálne e-learningové školenie, ktoré bolo pripravované v podmienkach našej spoločnosti – „Školenie práca s bremenami“ – a obsahuje bezpečnostné inštrukcie pre prácu s bremenami.

Karin Marková, vedúca oblasti Ľudské zdroje, Kaufland

 1. Zákonné resp. povinné školenia zabezpečujeme cez externú spoločnosť.
 2. Súvisiacu dokumentáciu archivujeme podľa zákonných nariadení.
 3. Pri školeniach využívame aj moderné nástroje, ako je e-learning.

Kateřina Böhmová, manažérka komunikácie a tlačová hovorkyňa, Mountfield

 1. Zákonné, resp. interné školenia pre zamestnancov z oblasti BOZP a OPP (Ochrana pred požiarmi) sú v spoločnosti Mountfield SK, s.r.o. vykonávané výhradne dodávateľsky so spoločnosťou CIVOP Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany zdravia pri práci a má dlhodobé skúsenosti so subdodávateľským outsourcingom pre klientov z rôznych sektorov. Táto spoločnosť disponuje potrebnou infraštruktúrou a vlastní všetky potrebné certifikáty a osvedčenia z oblasti BOZP a OPP.
 2. Akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s oblasťou BOZP a tiež OPP eviduje aj archivuje každá prevádzka (predajňa, ROS) samostatne. Avšak na Centrále spoločnosti v Martine je tiež evidencia potrebných dokumentov súvisiacich s touto problematikou kvôli evidencii a hláseniam voči štátnym dozorom.
 3. V oblasti prevencie voči pracovným úrazom v našej spoločnosti nevyužívame moderné technológie z toho dôvodu, že vzhľadom na rôznorodosť činností, ktoré vykonávame je to problematické a preto túto problematiku riešime výhradne lektorsky zo strany dodávateľskej firmy, cez rôzne prezentácie a propagačné materiály.

Ján Leitman, správca budov, FAnn-parfumérie, s.r.o.

 1. Školenia zabezpečujeme prostredníctvom externej spoločnosti A.F.S. System – IPM, s.r.o. vo všetkých 60 filiálkach. Dodávateľ koordinuje ďalšie zákonné opatrenia aj s prevádzkovateľmi nákupných centier, kde sa naše obchody nachádzajú.
 2. Evidenciu vedie jednak dodávateľ a jednak ja ako koordinátor. Dokumenty archivujeme v papierovej forme.
 3. Využitie technológií je v kompetencii dodávateľa. Školenia sa realizujú osobne v miestach prevádzkovania filiálok, teda po celom území SR.

 

Andrej Višacký, Manažér ľudských zdrojov zo spoločnosti NAY, a. s.

 1. Zákonné povinné školenia uskutočňujeme dodávateľsky prevažne vo forme e-learningu ako bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu. Iné školenia napr. poučenie o ochrane osobných údajov či proti praniu špinavých peňazí (čo je Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) školíme formou interného e-learningu. Školenia vyžadujúce si praktickú ukážku vykonávame prezenčne dodávateľsky (napr. obsluha vysokozdvižných vozíkov).
 2. Dokumentáciu evidujeme interne v e-learningovom nástroji, fyzicky v archíve a niektorú dokumentáciu pre nás eviduje dodávateľ (napr. využívame externý archív).
 3. Áno väčšinu školení a odporúčaní z oblasti BOZP realizujeme formou e-learningu či už interného alebo externého. Tieto e-learningové nástroje je možné spúšťať aj na smart zariadeniach ako sú tablety a smart telefóny takže každý zamestnanec ich vie mať k dispozícií.

Lenka Gregorová, Manažér ľudských zdrojov, Panta Rhei, s.r.o.

 1. Túto problematiku riešime externým dodávateľským spôsobom.
 2. Evidenciu vedieme v zmysle zákona dvojakým spôsobom. Keďže v sieti Panta Rhei je dnes 43 kníhkupectiev, všetko čo je možné, evidujeme kvôli dostupnosti informácií elektronicky. Čo je však kvôli prípadným auditom či inšpekciám nevyhnutné, evidujeme priamo na každej našej prevádzke vytlačené a podpísané v zakladačoch fyzicky.
 3. V Panta Rhei sa vždy snažíme sledovať moderné trendy a inovácie, a prevencia voči pracovným úrazom nie je výnimkou. Využívame moderné on-line školenia, dostupné prostredníctvom mnohých smart zariadení a snažíme sa poukázať aj na praktickú stránku tejto oblasti. Podľa nás sa s tým zamestnanci práve takouto cestou stotožnia prirodzenejšie a prevencia voči úrazom tak získa vyššiu účinnosť.

Názor dodávateľskej spoločnosti

„Najväčším úskalím v retaile sú dlhodobo fluktuácia a geografické vzdialenosti medzi pobočkami v sieti. Nie je ľahké nájsť jediného spoľahlivého dodávateľa pre všetky druhy povinných školení. Reťazce si dlhodobo budujú reputáciu, a preto je veľmi dôležité, aby zbytočne neriskovali stratu dobrého mena podceňovaním prevencie a BOZP. Vnímam veľmi pozitívne, že niektoré reťazce riešia problematiku aj nad rámec zákona, a že využívajú inovatívne nástroje. Žijeme predsa len v 21. storočí a postupne sa vytvára spoločenský tlak aj legislatívny priestor pre inovatívne nástroje. Cieľom je stále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uľahčovať život (nielen) reťazcom počas auditov alebo inšpekcií a garantovať spôsob práce bezpečnostných technikov. V konečnom dôsledku i takýto inovatívny nástroj obsluhuje človek, preto bude v našom segmente stále záležať v prvom rade na kvalite pracovníkov,“ uvádza Gabriel Šimko, konateľ spoločnosti Gajos s.r.o.

(pti)