Školenia sú dôkazom serióznosti zamestnávateľa

People , 18.02 2017

Špecifiká školení a vzdelávania v retaile sú spojené s najmä s veľkým počtom prevádzok zvyčajne po celom území štátu, s veľkým počtom zamestnancov a v neposlednom rade s vysokou fluktuáciou a nízkou mobilitou pracovnej sily. Dôležité je preto dbať už na skvele (od)vedené zákonné školenia, ktoré posilnia lojalitu a sú dobrou spätnou väzbou, že zamestnávateľ je seriózny, systematický a dbá na legislatívu.

 

Absencia školení zvyšuje riziko sankcií

V retaile je vysoká fluktuácia a všeobecne na Slovenskom trhu vládne nízka mobilita pracovnej sily. Pre sektor obchodu a služieb, ktorý je druhý najväčší zamestnávateľ hneď po priemysle, to znamená pri súčasnej nízkej miere nezamestnanosti celý rad problémov. Prezieraví zamestnávatelia školia zamestnancov jednak v súlade s legislatívou a jednak nad jej rámec, napríklad rozvíjajú obchodné zručnosti. Na druhej strane fluktujúci zamestnanci si (často) drahými školeniami prikrášľujú životopis.

Zákonné školenia sú však elementárna nutnosť, principiálna záležitosť Ak nefungujú, zamestnanec aj zamestnávateľ sú vystavení riziku sankcií. Vznikajú morálne aj materiálne škody. Neznalosť zákona neospravedlňuje. V minulom čísle sme v rozhovore s konateľom spoločnosti Gajos, Gabrielom Šimkom uviedli, že jedným z častých pochybení je výkon práce, na ktorú je potrebná odborná spôsobilosť bez toho, aby zamestnanec absolvoval príslušné školenie. Rovnako sa stáva, že zamestnanci stratia svoju odbornú spôsobilosť, pretože sa nezúčastnili opakovaného školenia v potrebnom termíne. Niektoré preukazy alebo oprávnenia strácajú platnosť, pretože zamestnanec neabsolvuje vstupnú alebo opakovanú lekársku prehliadku, ktorej platnosť je 5 rokov. To je až chronický prípad „prepadnutých preukazov“. V týchto prípadoch môže inšpektorát práce udeliť pokutu až do výšky 33 000 eur (Za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia môže inšpektorát práce udeliť pokutu až do výšky 33 000 eur.).

Úskalia školení v retaile

Hlavné úskalia zákonných školení v retaile sú spojené s veľkým počtom prevádzok, s veľkým počtom zamestnancov a v neposlednom rade s vysokou fluktuáciou. Reťazce si väčšinou zabezpečujú povinnosti týkajúce sa BOZP dodávateľskou formou prostredníctvom oprávnených osôb a akreditovaných spoločností. Tým, že reťazce disponujú desiatkami až stovkami prevádzok, mnohé tvoria i relatívne nezávislí franchisanti, stáva sa, že školenia sú zabezpečované decentralizovane viacerými subjektmi, čo môže manažmentu spôsobovať neprehľadnosť a chaos v dokumentácií.

Spoločnosť Gajos preto vyvinula cloudový informačný systém ako podporný nástroj riešiaci problematiku BOZP, OPP a ďalších povinností podnikateľov, ktorý v sebe obsahuje aj e-learingové školenia a v ktorom sa evidujú súvisiace dokumenty. Tým sa zabezpečuje konzistentnosť školení a prehľadnosť dokumentácie. Modul „Plánovanie“ garantuje, že sa nepremeškajú termíny, pretože automaticky upozorňuje na končiacu sa platnosť školenia alebo odbornej spôsobilosti konkrétneho zamestnanca. Veľkou výhodou je, že systém je podporným nástrojom odborných služieb, a preto celú technickú aj organizačnú agendu zabezpečujú zamestnanci spoločnosti Gajos vrátane kompletnej dokumentácie evidovanej bezpečne na cloude. Vďaka tomu má k dokumentom zákazník prehľadný prístup z akéhokoľvek miesta (kde je internetové pripojenie), čo je užitočné najmä v prípadoch kontrol zo strany národných autorít alebo technických auditov.

Aj zákonné školenie môže zvýšiť lojalitu

Ďalšou stránkou problematiky je, že zamestnávatelia často vnímajú povinné preškoľovanie zamestnancov v týchto oblastiach ako administratívnu záťaž, ako nevyhnutné zlo. Takýto postoj sa nepochybne prejaví aj na samotnom priebehu školenia a prenáša sa aj na zamestnanca. Často je školenie BOZP vôbec prvou aktivitou, ktorú zamestnanec v retaile absolvuje. Unudený zamestnanec môže na školení stratiť pracovný elán, ktorý sa naspäť získava veľmi ťažko. Už len slovo „povinné“ vzbudzuje u mnohých odpor a o to viac by si mali dať firmy záležať na tom, kto a akým spôsobom bude povinné školenia vykonávať. Firmy by mali využiť tento čas vo svoj prospech, aby zamestnancov neodradili v prvý deň, ale naopak motivovali k práci. Koniec koncov aj „povinné“ môže byť užitočné a príjemne strávené. Dobre vedené školenie zároveň slúži na budovanie a stmeľovanie tímu.

Naopak ak je školenie „pro forma“, naoko a lajdácke, zamestnanci sú sklamaní, frustrovaní z prístupu firmy a býva to jeden z dôvodov, prečo retailera opúšťajú. Vznikajú tak náklady na školenia stále nových a nových zamestnancov.

Najmä pre nováčikov vo firme je prvé školenie lakmusovým papierikom, ktorý odhaľuje firemnú kultúru, prístup firmy a úctu k zákonom. Pre mladšiu generáciu je zaujímavé, ak aj povinné školenia obsahujú interaktívne prvky a digitálne vstupy. „Vnímame, že zamestnávatelia sú náročnejší na realizáciu školení, na ich obsah a periodicitu. Agenda školení má byť preto flexibilná, má sa držať témy, ale nie rigidne. Má ukazovať praktické veci, nie teóriu. Napríklad naša spoločnosť školenia personalizuje, ukazuje konkrétne veci na konkrétnych zariadeniach a v priestoroch konkrétneho klienta, ktoré zahŕňa aj do e-learningových inštruktážnych videí,“ uvádza konateľ spoločnosti Gajos, Gabriel Šimko.

Opakovanie je matka múdrosti

Alfou a omegou obchodu je zákazník a jeho spokojnosť. Peniaze na výplaty sú v jeho vrecku, a to si niektorí predavači neuvedomujú. Zákazníci sú si  veľmi dobre vedomí svojej dôležitosti. Oni majú na výber. Ak sa im niečo nepáči, pôjdu inde. Neprispôsobujú sa obchodu, dnešný zákazníci očakávajú, že obchody sa prispôsobia im.

A  sú veľmi rôznorodí – niektorí sú príjemní, tolerantní , iní zase roztržití, prehnane nároční, priam nezdvorilí, až neznesiteľní. Úlohou pracujúcich v obchode nie je ich posudzovať. Ich úlohou je uspokojiť ich potreby. Práve pri takýchto „náročných“ zákazníkoch sa ukáže skutočná profesionalita. Zákazníka by sme mali považovať za svojho partnera aj pri reklamácii. Sťažnosti sú často informáciami o potrebách a vedú k zlepšeniam. Tieto informácie pritom dostáva obchodník bezplatne. Zákazníci robia za nás prieskum trhu. Hodnotia. V hodnotiacom rebríčku nikdy nevieme, kedy nastane moment zlomu – v zákazníckom servise tomu hovoríme  rozhodujúci okamih – keď nás ohodnotí na výbornú, nedostatočnú alebo niečo medzi tým. Ten moment môže byť pozdrav sprevádzaný nefalšovaným úsmevom či už pri príchode alebo odchode zákazníka, úprimné  poďakovanie za nákup, aj „náhodné akty pozornosti“– podržať dvere, naložiť ťažký tovar do vozíka, alebo odniesť až do auta…

Uspokojiť potreby zákazníka znamená zvýšenie tržieb. Priama úmera tu jednoznačne platí. Platí aj to, že v každej interakcii v retaile – či už so zákazníkom, dodávateľom alebo medzi  pracovníkmi predajne – by mali prevládať korektné  a transparentné vzťahy vedúce k partnerstvu. Známa rovnica win-win by mala platiť na každej úrovni. Uvedomme si , že za každým obchodným vzťahom je vždy aj ľudský rozmer.

V každodennom zhone na pracovisku v obchodoch často zabúdame na základy správnej obsluhy, vytváranie vzťahov so zákazníkom, správne postupy riešenia sťažností, uspokojenie aj tých najnáročnejších alebo neznesiteľných zákazníkov, vytváranie momentov, ktoré transformujú obyčajného zákazníka na lojálneho, ktorý nám prepáči prípadné chvíľkové nedostatky. A preto je opakovanie matkou múdrosti. Aj v starostlivosti o zákazníka. Tí osvietenejší obchodníci to vedia. Vedia, že investícia do ľudí formou nepovinných školení a rozvoja zručností sa im vráti.

Ing. Erika Falťanová, riaditeľka, RS Management, s.r.o.

Zoznam povinných školení, s ktorými sa stretávame v retaile stretávame najčastejšie:

Predmet školenia Popis pracovnej činnosti resp. koho sa to týka Minimálna periodicita školenia
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Všetci zamestnanci vrátane pracovníkov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce 2 roky
Ochrana pred požiarmi Všetci zamestnanci vrátane pracovníkov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce 2 roky
Školenie vodičov referentských vozidiel (do 3,5 tony) Každá osoba, ktorá používa vozidlo firmy bez ohľadu na účel použitia 2 roky
Obsluha motorového (vysokozdvižného) vozíka Zamestnanci obsluhujúci vozík s motorovým pohonom (elektrickým aj palivovým) bez ohľadu na spôsob riadenia, t.j. aj ručne vedené (ale s motorovým pohonom), vlečné aj tlačné, plošinové, nízkozdvíhacie aj vysokozdvíhacie, s pákovým riadením, s volantovým riadením, so zdvíhacou plošinou (aj čistiace podlahové stroje s motorovým pohonom) 1 rok + po piatich rokoch AOP**
Práce vo výškach (sú súčasťou vstupného školenia BOZP, avšak mení sa minimálna periodicita) Zamestnanci vykonávajúci práce z rebríka vo výške nad 5 m, práce vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, práce z pohyblivej pracovnej plošiny alebo pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m. 1 rok
Obsluha zvisle posuvnej brány Zamestnanci obsluhujúci zvisle posuvnú bránu s motorovým pohonom s  výškou zdvihu nad 2,7m (napríklad elektrická vstupná brána resp. „mreža“ do prevádzky, brány oddeľujúce sklad a predajňu, vstupné brány do skladu) 2 roky
Obsluha zdvíhacej plošiny Zamestnanci obsluhujúci zdvíhaciu plošinu (napríklad zdvíhacia plošina na príjme tovaru) 2 roky

*Všetky uvedené školenia musí zamestnanec absolvovať pred nástupom do zamestnania alebo pred výkonom príslušnej činnosti.

**Aktualizačná odborná príprava

(pti)