Potravinári: Pre zákon o odpadoch budeme musieť znižovať mzdy a prepúšťať

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej SPPK) a jej členovia – potravinári – ostro kritizujú zákon o odpadoch, ktorý im od nového roka 6-10 násobne zvýši finančné náklady na likvidáciu odpadov z potravinových obalov. Vyzývajú preto Ministerstvo životného prostredia a Vládu SR, aby prehodnotili prijatý zákon.

 

To, že potravinári musia platiť za triedenie, zber a likvidáciu odpadov z obalov nimi vyrobených potravín (napr. sklenených fliaš na mlieko, PET fliaš na džúsy či papierových obalov z múky či cukru, atď.), nie je novinkou. Zo zákona tak robia od júla 2016. Po polročnom fungovaní tohto systému, ktorý potravinárom približne zdvojnásobil náklady, však prichádza od nového roka zásadná zmena. Od januára budú totiž musieť platiť oveľa viac – 6-10 násobne vyššie poplatky za to, že organizácie zodpovednosti výrobcov im ich prázdne obaly potravín, z ktorých sa už stal odpad, vyzbierajú, vytriedia a zabezpečia likvidáciu. Samotný potravinár si podľa zákona takýto zber nemôže zabezpečiť.

Potravinári zo zákona platia:

  • náklady na infraštruktúru obcí na zabezpečenie triedeného zberu (náklady na nákup zberných nádob a vriec, údržbu zberných nádob, náklady na zber prostredníctvom zberných dvorov, zberní, školských zberov),
  • náklady na zber triedeného odpadu (zberová technika‐odpisy, PHM, údržba techniky, mzdové náklady, ochranné pomôcky zamestnancov),
  • náklady na lisovanie, balenie, skladovanie, manipuláciu (manipulačná a lisovacia technika‐odpisy, údržba, mzdové náklady, spotreba energie),
  • náklady na expedíciu (dopravná prostriedky – odpisy, mzdové náklady, doprava k recyklátorovi),
  • nepriame výrobné náklady na zabezpečenie triedeného zberu technického operátora (administratívne náklady, prenájom budov a technických pozemkov).

Potravinári financujú aj propagačné a vzdelávacie aktivity pre obyvateľov o triedení odpadu a rovnako aj vzdelávanie žiakov v školách, čo SPPK považuje za prenesenú zodpovednosť štátu a ministerstva školstva na potravinárske firmy. Ministerstvo životného prostredia SR síce vydalo organizáciám zodpovednosti výrobcov za odpady akreditáciu, ale nekontroluje a nereguluje, ako a na základe čoho určujú výšku poplatkov za ich služby pre potravinárske firmy.

Potravinárske firmy, ktoré sú členmi SPPK, preto ostro kritizujú nastavený systém. Spochybňujú transparentné určovanie cien za odpady a zároveň sa obávajú prípadného monopolného charakteru organizácií zodpovednosti výrobcov. Rovnako kritizujú samotnú výšku poplatkov, ktorá reálne ohrozuje fungovanie potravinárskeho priemyslu na Slovensku, prináša znižovanie miezd zamestnancov a v krajnom prípade až prepúšťanie pracovníkov. Potravinárstvo je pritom v Programovom vyhlásení vlády zaradené medzi strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré je potenciálnym zdrojom zamestnanosti.

Návrhy:

Potravinári preto žiadajú Ministerstvo životného prostredia a Vládu SR, aby prehodnotili prijatý zákon. Žiadajú, aby MŽP SR vypracovalo analýzu predpokladaných nákladov na zabezpečenie systému triedeného zberu odpadov v SR a na jej základe pristúpilo k regulácii cien za jednotlivé druhy odpadov. Je neprípustné, aby potravinári museli podpísať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov a zároveň niesli zodpovednosť za plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie pre daný druh odpadu a v prípade nesplnenia limitov boli štátom pokutovaní.

Do financovania systému triedeného zberu je nevyhnutné zapojiť aj výrobcov obalov, pre ktorých sú obaly ich finálnym produktom. Potravinári žiadajú vládu SR, aby apelovala na maloobchod zohľadniť túto legislatívnu zmenu v cenách finálnych výrobkov alebo aby tento cieľ zabezpečila priamo zákonnou reguláciou.

Potravinári apelujú na Vládu SR, aby zodpovednosť za vzdelávanie v oblasti triedeného zberu bola robená systémovo prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a financovaná zo strany štátu.

Zdroj: SPPK, Ilustračné foto: Pixabay.com