ZOCR: Stravné lístky a otváracie hodiny počas sviatkov

1. Stravné poukážky, tzv. gastrolístky

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) upozorňuje, že vydávanie a administrácia stravných poukážok, tzv. gastrolístkov, v terajšej podobe spôsobuje nekontrolovanú emisiu alternatívnych platidiel, narušuje hospodársku súťaž, zapríčiňuje nadmernú a zbytočnú administratívnu náročnosť pri spracovaní a zabraňuje slobodnému výberu. Bolo by žiaduce, aby sa finančné orgány a Národná banka Slovenska účinným spôsobom zasadili o nápravu tohto stavu.

Toto novodobé „platidlo“ kladie extrémne nároky na spracovanie poukážok (v obehu je niekoľkonásobne viac nominálov a vydavateľov ako zákonných platidiel) a vzhľadom na ich stále rastúci podiel predstavuje potenciálnu hrozbu pre stabilitu finančných operácií na vnútornom trhu. Nové stravné poukážky v podobe elektronických kariet riešia problémy len čiastočne.
Už vo februári t.r. zistil Protimonopolný úrad SR, že boli úplne narušené pravidlá hospodárskej súťaže uplatňovaním spoločnej obchodnej stratégie a kartelových dohôd zo strany vydavateľov stravovacích poukážok. Trh v tomto sektore zostáva náchylný na uzatváranie takýchto dohôd aj v budúcnosti.

ZOCR SR spoločne so Zväzom hotelov a reštaurácií SR už dlhodobejšie poukazujú aj na neustále zvyšovanie provízií za spätné odkúpenie stravných lístkov od prevádzkovateľov obchodných prevádzok a stravovacích zariadení, pričom tieto poplatky považujú za neprimerane vysoké. “Zamestnávatelia budú prispievať zamestnancom viac, keďže minimálna hodnota gastrolístkov opäť stúpa. Tým sa paradoxne opätovne zvyšuje aj absolútna výška provízií emitentom, pričom títo nezvyšujú produktivitu práce a neposkytujú žiadnu pridanú hodnotu,” upozornil prezident ZOCR SR Pavol Konštiak. „Zistenia Protimonopolného úradu o spoločnej obchodnej stratégie emitentov potvrdili, že trh pri gastrolístkoch prakticky nefunguje. Pre našich členov, najmä reštaurácie to znamená zvýšené náklady, bez toho , aby akokoľvek rástla pridaná hodnota alebo služby emitentov“, uviedol prezident ZHR SR Patrik Bočkay.

ZOCR SR sa obracia na príslušné štátne orgány, aby sa vážne zaoberali vzniknutou situáciou, urobili podstatné zmeny v terajšom systéme a zabezpečili aj zrovnoprávnenie postavenia vydavateľov a používateľov. Iba takéto opatrenia vytvoria skutočne funkčnú hospodársku súťaž v tejto oblasti.

2. Otváracie hodiny a redukcia počtu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) považuje za potrebné upraviť legislatívu týkajúcu sa otváracích hodín v maloobchodných a veľkoobchodných prevádzkach. Väčšina členských štátov EÚ už prijala a dlhodobo v praxi uplatňuje zákonné obmedzenia počas dní pracovného pokoja. Ide najmä o štátne sviatky, počas ktorých by bola prevádzka obmedzená, aby i desaťtisíce zamestnancov v obchodných prevádzkach podobne ako ostatní občania mali podmienky pre oddych počas týchto dní. Výnimky by sa týkali zväčša menších obchodov s čerstvými potravinami alebo obchodných prevádzok na letiskách, staniciach, nemocniciach a benzínových čerpadlách, prípadne v turistických oblastiach. ZOCR SR v zhode s odbormi a mnohými ďalšími organizáciami zastáva názor, že podobný model by bolo vhodné uplatniť čím skôr aj na Slovensku. ZOCR SR však v širšom rámci podporuje aj zámer Ministerstva hospodárstva SR prehodnotiť počet štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja tak, aby boli brané do úvahy aj záujmy podnikateľov a podnikateľského prostredia a považuje ho za veľmi prínosný. Slovenská republika má v rámci Európskej únie rekordný počet štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Kým členské štáty EÚ majú priemerne 12 takýchto sviatkov, Slovensko ich má spolu 15 – 5 štátnych sviatkov a 10 dní pracovného pokoja. Nemecko má 9 a Veľká Británia len 7 dní pracovného pokoja. Naši susedia v regióne, Česko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko majú ich majú zhodne po 13. Vysoký počet voľných dní stoja naše národné hospodárstvo desiatky miliónov eur.

„Znížením počtu dní pracovného pokoja alebo ich vhodnejšou distribúciou – napr. presunom voľných dní pripadajúcich na stred týždňa na pondelky alebo piatky – podobne ako v USA – by sa zabezpečil vyšší rast slovenského HDP, šetrilo by sa energiou a nákladmi podnikateľov,“ uviedol prezident ZOCR SR Pavol Konštiak.

Zdroj: ZOCR