Aon Best Employers: Poznáme najlepších zamestnávateľov na Slovensku

Poznáme víťazov dvanásteho ročníka celoslovenskej štúdie Aon Best Employers, ktorá je organizovaná spoločnosťou Aon (divízia Aon Hewitt). Zo 46 zúčastnených firiem z rôznych odvetví získali v kategórii Malé a stredné spoločnosti titul firmy AbbVie, Adastra, Hilti a Imperial Tobacco (abecedne). Medzi ocenené firmy v kategórii Veľké spoločnosti sa prebojovala firma Swiss Re Slovakia. O tom, že tieto spoločnosti získali prestížny titul, rozhodla nadštandardne vysoká miera motivovanosti ich zamestnancov.

Hlavným kritériom pre udelenie titulu Aon Best Employer v rámci tejto štúdie je hodnotenie spoločnosti vlastnými zamestnancami. Hodnotenie prebieha vo firmách prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dlhodobé analýzy spoločnosti Aon Hewitt ukazujú, že motivovaný zamestnanec hovorí o svojej firme pozitívne, spája s ňou svoju budúcnosť a vynakladá úsilie navyše, aby pomohol zlepšiť obchodné výsledky spoločnosti. Všetky víťazné spoločnosti sa vyznačujú vysokou mierou motivovanosti zamestnancov, dôveryhodným a motivujúcim vedením, firemnou kultúrou podporujúcu vysokú výkonnosť a dobrou povesťou spoločnosti ako zamestnávateľa.

Podmienky pre získanie ocenenia Aon Best Employer Slovensko 2016 splnilo celkovo 5 spoločností (zo 46 prihlásených). V kategórii Malé a stredné spoločnosti si odniesli titul 4 firmy z celkovo 23 prihlásených v tejto kategórii, a len 1 firma z kategórie Veľké spoločnosti (rovnako z celkovo 23 prihlásených).

Kto patrí tento rok medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska?

V kategórii Malé a stredné spoločnosti (od 50 do 249 zamestnancov) získali ocenenie (abecedne):

 Malé a stredné spoločnosti (abecedne) Odvetvie
AbbVie Farmaceutický priemysel
Adastra Informačné technológie
Hilti Slovakia Produkty pre stavebný priemysel
Imperial Tobacco Slovakia Tabakový priemysel

V kategórii Veľké spoločnosti (250 zamestnancov a viac) najlepších zamestnávateľov tento rok reprezentuje jedna spoločnosť, a to:

  Veľké spoločnosti

Odvetvie
Swiss Re Slovakia Finančné služby

Ivana Botošová, HR Consulting Manager CZ & SK, Aon Hewitt, hovorí: „Otvárajú sa pomyselné nožnice medzi priemernými a najlepšími spoločnosťami v miere motivovanosti ich zamestnancov. V priemerných spoločnostiach je motivovaných 49 % zamestnancov, u tých najlepších je to až 81 %. Minulý rok bol rozdiel medzi najlepšou a priemernou firmou 26  percentných bodov (pb), tento rok je to až 32 pb.“

 Zamestnanci najlepších zamestnávateľov hodnotia svoju pracovnú skúsenosť odlišne v porovnaní s tými, ktorí pracujú v priemernej spoločnosti. Výrazný rozdiel medzi Best Employers a priemernými firmami vidíme v prístupe vrcholového vedenia, v schopnosti prilákať a udržať správnych ľudí a v tom, ako zamestnanci samotní vnímajú značku ich zamestnávateľa.

V oblasti vrcholového vedenia sme zaznamenali, že tým najlepším sa darí pristupovať k zamestnancom ako k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má (74 % u Best Employers vs. 37 % u priemerných zamestnávateľov). Zároveň zamestnanci tých najlepších oveľa viac oceňujú schopnosť vedenia robiť dobré obchodné rozhodnutia a tiež veľmi pozitívne vnímajú, že ich vie nadchnúť pre budúcnosť spoločnosti (70 % u Best Employers vs. 42 % u priemerných).

Ďalšou oblasťou, ktorá výrazne odlišuje Best Employers od priemerných, je schopnosť prilákať a udržať takých zamestnancov, ktorých spoločnosť potrebuje k dosahovaniu cieľov. U najlepších firiem až 74 % zamestnancov tvrdí, že ich zamestnávateľ dokáže zaujať a prilákať tých správnych ľudí (vs. 48 % u priemerných). Keď sa najlepším firmám podarí uchádzačov k sebe získať, dokážu si ich aj oveľa lepšie udržať. Jeden z dôvodov preto môže byť práve ten, že podľa názoru ich zamestnancov ďalej povyšujú práve tých, ktorí majú najlepšie schopnosti prispievať k dosahovaniu firemných cieľov.

V neposlednom rade je odlišujúcou oblasťou aj to, že zamestnanci u tých najlepších pozitívnejšie hodnotia povesť spoločnosti. U Best Employers takmer všetci hovoria, že ich zamestnávateľ má dobrú povesť (92 % zamestnancov), zatiaľ čo u priemerných spoločností je to len 61 %.

Od roku 2013 je na Slovensku stále menej motivovaných zamestnancov

 Priemerná miera motivovanosti zamestnancov na Slovensku dosiahla tento rok úrovne 49 %. V porovnaní s rokom 2015 ide o mierny pokles, o 2 percentné body. Z dlhodobého hľadiska je tento vývoj výraznejší, pretože miera motivovanosti klesá už od roku 2013, kde dosahovala hodnotu 54 %.

Nižšiu mieru motivovanosti oproti roku 2015 ovplyvňuje hlavne úroveň motivovanosti u vrcholových a stredných manažérov. Zaznamenali sme výrazný pokles v motivovanosti vrcholových manažérov, a to o 16 pb (v súčasnosti je ich motivovaných 71 %). Viditeľný pokles je aj u stredných manažérov, a to o 7 pb. Tento vývoj nie je pozitívny ani pri pohľade do budúcna, pretože z dlhodobých prieskumov vidíme koreláciu medzi motivovanosťou manažérov a ostatných zamestnancov. Čím vyššia je motivovanosť manažérov, tým vyššia je motivovanosť ich podriadených. To platí i naopak, a preto klesajúci trend v motivovanosti manažérov môže v ďalších rokoch negatívne ovplyvňovať aj motivovanosť samotných zamestnancov.

Súčasne s klesajúcou mierou motivovanosti sme zaznamenali tiež klesajúci trend v spokojnosti s mnohými meranými oblasťami pracovného života. Medzi najväčšie poklesy patrí vnímanie značky zamestnávateľa. Menej zamestnancov je presvedčených o tom, že firma, pre ktorú pracujú, má dobrú povesť a správa sa ekologicky a spoločensky zodpovedne. Ďalší negatívny trend vidíme v oblasti vzdelávania a rozvoja, kde zamestnanci vnímajú, že spoločnosť ich v tejto oblasti čoraz menej podporuje.

Obdobie nízkej nezamestnanosti a nedostatku ľudí na trhu práce pociťujú zamestnanci v tom, že majú k dispozícii stále menej ľudských zdrojov, aby mohli robiť svoju prácu dobre. To sa následne odráža v nižšej spokojnosti s rovnováhou pracovného a súkromného života. Oproti minulému roku je tiež menej zamestnancov, ktorí súhlasia s tým, že za svoj prínos sú spravodlivo odmeňovaní.

Objavujú sa však aj oblasti, v ktorých je spokojnosť zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyššia. Dlhodobo rastie napríklad spokojnosť zamestnancov s prácou ich priameho nadriadeného. Stále viac zamestnancov vníma, že priamy nadriadený oceňuje ich snahu, vedie zamestnancov k zodpovednosti za výkon a poskytuje im pravidelnú spätnú väzbu. Viac zamestnancov pozitívne vníma i spoluprácu, či už s najbližšími kolegami v tíme, alebo spoluprácu medzi oddeleniami.

Pozitívnejšie ako v minulom roku zamestnanci vnímajú náplň práce. Je viac zamestnancov, ktorých každodenná práca baví a zároveň si môžu sami vybrať, ako ju spravia čo najlepšie.

Prečo sa snažiť byť atraktívnym zamestnávateľom nielen pre potenciálnych zamestnancov, ale aj  tých súčasných?

 Miera nezamestnanosti je na veľmi nízkej úrovni a počet pracovných ponúk sa neustále zvyšuje (oproti minulému roku vidíme nárast o 20 % – 30 %). Pre ľudí hľadajúcich si prácu je to veľmi pozitívna správa, pretože majú omnoho viac možností, z ktorých si môžu vyberať. Pre zamestnávateľov to už tak pozitívne nie je, pretože počet kandidátov sa neustále znižuje. Tento trend je viditeľný aj pri porovnaní počtu žiadostí na 1 otvorenú pozíciu: aktuálne firma v priemere dostane 13 žiadostí na 1 otvorenú pozíciu, pričom v roku 2013 ich bolo až 44.

Pri sledovaní vývoja fluktuácie zamestnancov sme zaznamenali, že za posledné 3 roky fluktuácia zamestnancov neustále rastie. V prípade, že ide o fluktuáciu medzi menej výkonnými zamestnancami, tak tá môže byť pre firmu žiaduca a dokonca jej môže pomôcť rýchlejšie rásť. Cieľom by však malo byť udržať takých zamestnancov, ktorí pomáhajú firme plniť obchodné ciele. Toto sa oveľa lepšie darí Best Employers, kde je o tom presvedčených až 77 % zamestnancov (oproti 50 % u priemerných spoločností).

Best Employers majú výrazne viac motivovaných zamestnancov, ktorí hovoria o svojom zamestnávateľovi pozitívne, chcú u neho zostať aj do budúcna a sú výkonnejší. To všetko prispieva k tomu, že pre takúto firmu je jednoduchšie prilákať nových zamestnancov, ale zároveň udržať tých súčasných.

Zdroj a foto: Aon Hewit