Do projektu podpory prvovýrobcov mlieka sa zapojilo 1 760 chovateľov

Do projektu podpory prvovýrobcov mlieka sa zapojilo 1 760 z celkovo 2 692 chovateľov dojníc na Slovensku. Cieľom strednodobého opatrenia bola stabilizácia mliečneho sektora na Slovensku, podpora zamestnanosti v regiónoch a získanie detailných údajov o chovoch na Slovensku pre nastavenie dlhodobej stratégie zo strany štátu.

„Ak má byť chov dojníc a výroba mlieka na Slovensku konkurencieschopná, musí byť založená na produkčných, reprodukčných a ekonomických kritériách. Získané údaje, ktoré sme doteraz nemali k dispozícii, nám pomôžu odhaliť silné aj slabé stránky chovateľov na Slovensku. Budeme vďaka nim vedieť efektívnejšie nastavovať dlhodobé opatrenia zo strany štátu,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

To, že išlo o údaje, ktoré štátu neboli ochotní poskytnúť všetci ukazuje 65-percentný podiel zúčastnených chovateľov. Zmluvy nepodpísalo a údaje neposkytlo  932 z 2 692 chovateľov na Slovensku. Ministerstvo však získalo detailné informácie o takmer 94 % zo 117 500 dojníc v krajine. Z celkového objemu 33 miliónov eur tak štát alokoval 95 %, čo predstavuje 30,9 milióna eur.

Ministerstvo a Plemenárske služby SR, š. p., (PS SR) zvládli komunikáciu s chovateľmi veľmi efektívne. „Od chovateľov sme na administráciu tohto opatrenia zaznamenali veľmi pozitívny ohlas. Ministerstvo pripravilo strednodobé opatrenie na zabezpečenie chovu dojníc a prvovýroby mlieka začiatkom júla. Začiatkom augusta už Plemenárske služby rozposielali zmluvy chovateľom a v priebehu augusta mala väčšina zapojených chovateľov podpísané zmluvy a vyplatených bolo viac ako 92 % prostriedkov,“ spresnil Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.

Zapojenie sa do opatrenia vyžadovalo od chovateľov poskytnutie kľúčových informácií o jednotlivých chovoch ako zastúpenie hospodárskych zvierat a ich kategórií na chove, zootechnické činnosti, produkciu mlieka, reprodukčné ukazovatele, ekonomické ukazovatele, či informácie o pôde i o zamestnancoch. Podpísanie zmluvy pritom znamenalo záväzok prvovýrobcu minimálne 12-mesačnej viazanosti počtu stavu dojníc a tým zachovanie zamestnanosti.

Zdroj: MPRV SR, Ilustračné foto: Pixabay.com