Zahraničný obchod v marci vo výraznou prebytku

Zahraničný obchod v marci prekvapil výrazným prebytkom – podľa údajov Štatistického úradu sa mesačný prebytok vyšplhal až na 515 mil. EUR. Zastavil sa tak pokles prebytkov bilancie zahraničného obchodu z minulých mesiacov a spolu s revíziou čísel za prvé dva mesiace roka (prebytok sa zvýšil o 52 mil. EUR) sa 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu v marci zvýšil z revidovaných 3,1% až na 3,4% HDP.

 
Pohľad na dynamiky medziročného rastu obratu v zahraničnom obchode neprináša až tak veľa optimizmu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa znížil ako objem vývozov (-1,3%), tak aj dovozov (-5,5%). Významnou mierou však k tomu pravdepodobne prispel medziročne nižší počet pracovných dní (o 2) i blížiaca sa Veľká noc.

O niečo pozitívnejšie vyznieva pohľad na medzimesačné porovnanie. Vývozy si po zohľadnení sezónnych faktorov v porovnaní s februárom polepšili o 4,3%. Ani to síce nestačilo na uchovanie medziročného rastu, aktuálny trend sa zdá byť viac ako pozitívny. A hoci bude štruktúra vývozov zverejnená až o mesiac, predpokladáme, že vývozy aktuálne zdvíha najmä nová produkcia v automobilovom priemysle. Nominálne vývozy navyše v prvom štvrťroku tohto roka znižovali opäť klesajúce exportné ceny, v reálnom vyjadrení sú tak čísla vývozov ešte o niečo silnejšie.

Na druhej strane, dovozy zaznamenali mierny pokles aj v medzimesačnom porovnaní – po sezónnom očistení o 0,6%, a to aj napriek zvyšujúcej sa cene ropy na svetových trhoch, ktorá zvyšovala nominálne dovozy. Predpokladáme, že mierny pokles dovozov v posledných dvoch mesiacoch by mohol súvisieť najmä s ukončením časti investícií v automobilovom priemysle. Nižšie investičné dovozy pritom boli pravdepodobne len čiastočne kompenzované vyššími dodávkami materiálu do výroby.

Prvý štvrťrok ako celok priniesol predovšetkým silný rast dovozov (1,7% medzikvartálne), najmä v jeho samom úvode, ktorý súvisel s novými investíciami (február a marec priniesli už len čiastočnú korekciu). Naopak, po silnom konci minulého roka, exporty v priemere len stagnovali (0,1% medzikvartálne). Investície v automobilovom priemysle sa negatívne podpísali najmä na januárových vývozov. Po nábehu výroby už vývozy v nasledujúcich mesiacoch podľa očakávaní pridali na dynamike a už v priebehu prvého kvartálu vymazali citeľné januárové straty. Marcové vývozy tak už boli o viac ako 3% nad priemerom štvrtého kvartálu. Prebytky zahraničného obchodu sa úvode roka medziročne zmierňovali, avšak marec straty z prvých dvoch mesiacov roka takmer úplne vykryl. Zoberúc do úvahy nepriaznivé cenové vplyvy (klesajúce exportné ceny, rastúce ceny ropy), v reálnom vyjadrení by prebytok zahraničného obchodu mohol v prvom štvrťroku roka zaznamenať dokonca mierny medziročný nárast a nepatrne tak prispieť aj k rastu HDP. Gro rastu ekonomiky by však malo ostávať na domácom dopyte, keď k rastúcej spotrebe domácnosti sa v úvode roka pravdepodobne pridali aj silné súkromné investície.

Výhľad

Silný domáci dopyt, najmä dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale neskôr aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by mali počas väčšiny roka stále tlačiť na dovozy. Zmierňovanie prebytkov by však už predsa len nemalo byť tak významné ako na prelome rokov, keďže by malo byť aspoň čiastočne kompenzované silnejšími vývozmi (čo naznačil už posledný mesiac – marec). Tie by sa mali viesť na vlne pokračujúceho cyklického oživenia v Európe, z ktorého by už mal konečne ťažiť i domáci (už etablovaný) automobilový priemysel, ktorý je na konci fázy modernizácie modelového portfólia (VW ju už ukončil, KIA spustila produkciu novej generácie KIA ceed v máji). V druhej polovici roka, najmä v jeho závere, a predovšetkým v budúcom roku, by sa prebytky zahraničného obchodu mali začať opäť významnejšie rozširovať, a to najmä pod vplyvom prechodu štvrtej automobilky v krajine (Jaguár-Land Rover) z investičnej do produkčnej fázy.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.