Rozvoj talentov pomáha firmám rásť

Talent manažment sa stáva kľúčovým nástrojom HR manažérov. Prečo je také dôležité venovať dostatok pozornosti svojim zamestnancom priblíži Eliška Novotná, Leadership a talent manažérka v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

 

 

Spokojný zamestnanec = lojálny zamestnanec

Maloobchod čelil v minulom roku nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, preto prichádza čoraz väčšia potreba zamerať sa na to, ako si kvalitných zamestnancov udržať a motivovať. Je dôležité, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancom možnosť vyjadriť svoj názor, a tým aj sebe vytvoriť priestor na zlepšenie a zatraktívnenie pracovného prostredia. V opačnom prípade môže dochádzať k fluktuácii pracovnej sily.

IKEA organizuje každé dva roky interný prieskum spokojnosti, aby dala jasne najavo, že si váži názory svojich zamestnancov. Prieskum nesie príznačný názov – VOICE (hlas/názor). Minuloročné výsledky ukázali, že najdôležitejšími faktormi, ktoré majú vplyv na lojalitu zamestnancov IKEA, sú dôvera v manažérsky tím, príležitosti na rozvoj kompetencií, zapojenie do rozhodnutí a krokov prijatých v ich oddelení, zodpovednosti a výzvy, ktoré im boli pridelené a ktoré im umožňujú profesionálne rásť. Dôležitú úlohu zohráva tiež vnímanie IKEA ako spoločensky zodpovednej firmy, ktorá pracuje s trvalou udržateľnosťou.

“Aktívne počúvanie kolegov má veľké výhody. Je to príležitosť získať cenné pripomienky a odporúčania na zlepšenie každodenných činností.  Aj malé zmeny môžu viesť k väčšej spokojnosti v rámci celého kolektívu. Napríklad v IKEA Bratislava boli na základe prieskumu spokojnosti zamestnancov zavedené relaxačné zóny, masážne kreslo, šalátový bar či upravené nefinančné benefity,‟ hovorí Eliška Novotná, Leadership a talent manažérka pre IKEA CZ/HU/SK.

Každý je talent

Je dôležité povzbudiť zamestnancov, aby sa vo svojom profesionálnom živote posúvali a prijímali nové pracovné výzvy, buď na horizontálnej alebo vertikálnej úrovni. Vždy treba vychádzať z preferencií daného zamestnanca, o aké smerovanie má záujem.

“Podporovať vzdelávanie a rozvíjať talenty v rámci firmy je kľúčové. Každý zamestnanec si môže vybrať svoju cestu, snažíme sa ich nelimitovať, naopak, ponúkame im príležitosť na rast. V IKEA napríklad môžete začať ako študent v oblasti predaja, pokračovať ako marketingový špecialista po absolvovaní štúdia a skončiť ako marketingový manažér v zahraničí. Pracovné skúsenosti nie sú podmienkou – dôležité je mať veľký potenciál a dostatočnú úroveň kľúčových kompetencií na výkon danej práce,” približuje Eliška Novotná.

Talent manažment je jedným z nástrojov, ktorý nám pomáha zamedziť neželanej fluktuácii zamestnancov. „V spoločnosti IKEA sa pravidelne koná podujatie s názvom Týždeň talentov, ktorého cieľom je pomôcť našim zamestnancom odhaliť ich vlastný talent a nájsť spôsob, ako ho ďalej v IKEA rozvíjať. Keď ľudia robia to, čo ich baví a sú v tom dobrí, chodia do práce radi. IKEA poskytuje nespočetné možnosti rozvoja, ale každému vyhovuje niečo iné,‟ opisuje Eliška Novotná.

Dôležitá je systematická príprava potenciálnych zamestnancov. „V súčasnosti evidujeme 80 účastníkov v našich Programoch rozvoja potenciálu, v ktorých sú zamestnanci systematicky pripravovaní na budúcu riadiacu pozíciu. Snažíme sa aktívne povzbudzovať zamestnancov, aby sa do programov hlásili – aj tých, ktorí skúsenosti s vedením ľudí zatiaľ nemajú. Veríme, že do veľkej miery im stačí potenciál a chuť na sebe pracovať – v tom ostatnom ich vieme podporiť my. Vďaka talent manažmentu sme boli schopní za posledné dva roky obsadiť 70 % kľúčových pozícií z interných zdrojov, ‟ hovorí Eliška Novotná.

Na to, aby talenty z firmy neodišli, hromadné prieskumy spokojnosti nestačia. Eliška Novotná zdôrazňuje, že je nevyhnutné prejaviť záujem o každého jedného zamestnanca, rozprávať sa s ním o jeho aktuálnej situácii v práci a jeho ambíciách. Kľúčom je nájsť si na svojich ľudí čas. Manažéri a vedúci tímov v IKEA vedú pravidelne hodnotiace a rozvojové rozhovory s každým zamestnancom. Takisto sa zamestnanci majú možnosť zúčastniť sa tzv. rozvojových centier.

Podpora diverzity

Rôznorodé pracovné prostredie, v ktorom sa cení jedinečnosť zamestnancov a ich rozmanité schopnosti, môže priniesť mnoho pozitív. Diverzita a inklúzia na pracovisku prispieva k tvorivosti a podporuje celkový rast spoločnosti. Aj preto je dobré ju podporovať.

Vedúci pracovníci by mali byť schopní identifikovať prekážky diverzity na pracovisku a minimalizovať ich. Na druhej strane, snaha začleniť sa by mala byť zodpovednosťou každého zamestnanca.  Je prejavom dôvery a ochoty pracovať v inkluzívnom pracovnom prostredí, plnom rešpektu a podpory.

V problematike diverzity je ešte stále citlivou témou rodová rovnosť. Dôležité je budovať rovnaké podmienky pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie. IKEA už viac ako desať rokov pracuje s touto témou. Rovnaká mzda a odmeňovanie na základe schopností a kompetencií je samozrejmosťou. Rovnosť tiež znamená, že všetci zamestnanci, bez ohľadu na ich postavenie, majú rovnaký prístup k internetu, sociálnym sieťam a e-mailom.

Na podporu diverzity na pracovisku sa IKEA Bratislava stala signatárom Charty diverzity v roku 2017.

Niekoľko čísiel na záver

 • 149 000 zamestnancov IKEA GROUP na celom svete
 • spoločnosť privítala za posledných 5 rokov 40 000 nových kolegov
 • 3 200 zamestnancov v regióne CZ/HU/SK
 • 419 zamestnancov na Slovensku
 • pomer žien a mužov v spoločnosti IKEA Bratislava je 56 % ku 44 %. Podiel žien vo vedúcich funkciách je 47 %.
 • 45 000 zamestnancov sa zúčastnilo Týždňa talentov (Talent week) na celom svete
 • 1/3 zamestnancov IKEA sa zúčastnila Týždňa talentov na Slovensku za posledné 2 roky
 • 86 % zamestnancov si myslí, že IKEA je skvelým miestom na prácu
 • 78 % zamestnancov by zostalo pracovať v IKEA aj v prípade, že by dostali inú pracovnú ponuku s podobnou náplňou práce a porovnateľným platom a benefitmi
 • 70 slovenských zamestnancov sa zapojilo do dobrovoľníckej práce v projekte Spolu s vami na podporu detí
 • Víťaz Via Bona Slovakia 2016 v kategórii Skvelý zamestnávateľ
 • 2. miesto v RecruitRank 2016 pre najlepší náborový proces v kategórii Veľká firma

Zdroj a foto: IKEA