Zahraničný obchod bol v júni ovplyvnený štrajkom vo VW

Júnové čísla zahraničného obchodu výrazne ovplyvnil krátky týždňový štrajk v najväčšej slovenskej priemyselnej fabrike (vo VW). Výpadok produkcie sa pritom prejavil na poklese na oboch stranách bilancie, na vývozoch aj dovozoch. Dopad na strane dovozov nás pritom mierne prekvapil, aj po započítaní efektu lacnejšej ropy totiž dovozy zaznamenali prudký medzimesačný pokles, nad rámec poklesu zodpovedajúcemu nižšiemu objemu výroby v dôsledku štrajku vo VW.

 

Júnový prebytok bilancie zahraničného obchodu preto príjemne prekvapil, keď sa podľa predbežných údajov Štatistického úradu vyšplhal až na 449 mil. EUR, t.j zaznamenal najvyššiu úroveň od októbra minulého roka a bol na porovnateľnej úrovni ako v júni minulého roka. Zmierňovanie prebytkov zahraničného obchodu sa tak v júni zastavilo – 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu ostal nezmenný na úrovni 4,0% HDP (revidovanej z pôvodne zverejnených májových 4,1% HDP, keď Štatistický úrad na základe spresnených čísel upravil prebytok zahraničného obchodu za prvých päť mesiacov rokov nadol o 21 mil. EUR).

Vývozy sa v júni v porovnaní s májom prepadli až o -4,6% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank, pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 5,3% na 0,9%. Štruktúru júnových vývozov síce zverejní Štatistický úrad až budúci mesiac, hlavný podozrivý je však nespochybniteľný – týždňový štrajk vo VW okresal júnovú produkciu aj vývozy slovenského automobilového priemyslu. Nižší výkon domáceho priemyslu sa samozrejme prejavil aj na opačnej strane bilancie cez nižšie dovozy materiálu a polotovarov pre výrobu. Nominálne dovozy navyše nadol tlačili aj klesajúce ceny ropy na svetových trhoch – cena ropy Brent sa v porovnaní s májom v priemere znížila (v eurovom vyjadrení) až o 9,4%. Ropné dovozy pritom predstavujú takmer 10% slovenských dovozov. Dovozy sa tak v júni medzimesačne prepadli až o -6,6%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 8,2% na 0,9%. Aj po očistení o tieto dva vyššie spomenuté efekty (VW a ropa) však dovozy v júni pravdepodobne mierne klesali, resp. minimálne nerástli. Vo svetle rekordného rastu maloobchodný tržieb takýto vývoj skôr prekvapil. Dôvodom by mohli byť letné odstávky produkcie väčšej časti priemyslu koncentrované hneď na úvod júla (podobne ako minulého roku), čo by v závere júna znižovalo priemyselné dodávky (nielen v automobilovom priemysle, resp. nad rámec štrajkového výpadku).

V dôsledku kombinácie efektu Veľkej noci a krátkeho júnového štrajku vo VW zahraničie už pravdepodobne v druhom štvrťroku neprispievalo k rastu slovenskej ekonomiky tak výrazne ako tomu bolo na prelome rokov. Rast vývozov aj dovozov sa takmer zastavil. V nominálnom vyjadrení (po zohľadnené sezónnych výkyvov) dokonca v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom mierne (do -0,5%) klesali, dynamika medziročného rastu vývozov sa zmiernila z 11,2% len na 1,6%, dovozov z 12,8% na 3,0%. V reálnom vyjadrení dovozy aj vývozy medzikvartálne pravdepodobne stále mierne rástli a spomalenie dynamiky ich medziročného poklesu bolo predsa len miernejšie, keďže z nominálneho rastu znova ukrajovali klesajúce (v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom) ceny v zahraničnom obchode (najmä v dôsledku opätovného poklesu cien ropy). Ťažisko rastu HDP sa v druhom štvrťroku pravdepodobne presunulo viac smerom k dynamicky rastúcej spotrebe slovenských domácnosti.

Výhľad

Očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mali ďalej pozvoľna zmierňovať (najmä v samom závere roka). Tento pokles prebytkov by však mal byť len dočasný a bude súvisieť najmä s dovozom technológií predovšetkým v súvislosti s veľkými investíciami v automobilovom priemysle. Po nábehu výroby očakávame následne v rokoch 2018 (druhá polovica) a 2019 opätovné zvýrazňovanie prebytkov zahraničného obchodu Slovenska. V priemere by sa podľa našich prepočtov mala pozitívna bilancia zahraničného obchodu v tomto roku zmierniť z minuloročných 4,5% na 3,7% HDP a následne naspäť rozšíriť k 5 percentám HDP v roku 2019.

Výraznejší júnový pokles dovozov by mohol naznačovať, že významná časť dovolenkových odstávok výroby by sa tohto roku mohla opäť koncentrovať na začiatok leta. To by sa mohlo prejaviť aj na bilancii (a obrate) zahraničného obchodu v júli, t.j. na zmiernení prebytkov bilancie a zrýchlení rastu obratu (v dôsledku vyšších dovozov – dopĺňanie skladov pred reštartom výroby).

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu, UniCredit Bank Czech Republic, Ilustračné foto: Pixabay.com